Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

OBOWIĄZUJE

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (rozporządzenie 2020/1503). Ma ona regulować działalność platform crowdfunfingowych, które podlegać będą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 14 lipca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W tym samym dniu ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.  Większa część przepisów tej ustawy wchodzi w życie 14 dni od opublikowania, czyli w dniu 28 lipca 2022 r., natomiast przepis umożliwiający przeprowadzenie oferty bezprospektowej o wartości do 5 mln Euro pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego wchodzi w życie 10 listopada 2023 r.

W dniu 17 maja 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk 2269). W stosunku do procedowanego w ministerstwie projekt został uzupełniony o przepisy przewidujące wakacje kredytowe dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy oraz przepisy umożliwiające zastąpienie stawki WIBOR innym wskaźnikiem referencyjnym. W dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę, która została następnie przekazana Marszałkowi Senatu i Prezydentowi.

Zgodnie z procedowaną w Parlamencie ustawą, w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w art. 85 ustawy zamiennik albo zamienniki kluczowego wskaźnika referencyjnego mogą być wyznaczone na podstawie stawki procentowej obliczonej w wyniku procesu ustalenia (fixingu) Stawki Referencyjnej POLONIA organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Ustawa ta upoważnia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia w drodze rozporządzenia m.in.: zamiennika albo zamienników kluczowego wskaźnika referencyjnego oraz daty albo dat rozpoczęcia stosowania danego zamiennika albo zamienników kluczowego wskaźnika referencyjnego. Wskazuje również, że wydając takie rozporządzenie minister bierze pod uwagę wzrost ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR lub jego likwidacją.

W związku z procedowanymi przepisami w zakresie możliwości zastąpienie stawki WIBOR innym wskaźnikiem referencyjnym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystosowało do Ministerstwa Finansów postulat przeprowadzenia konsultacji rynkowych przez decyzją o wydaniu ww. rozporządzenia, wskazując jednocześnie na ryzyka wynikające z tego faktu. Pismo wraz z odpowiedzią Ministerstwa znajdują się poniżej.

Pismo do MF ws. likwidacji WIBOR
Dostęp zablokowany
23.07.24
gwiazda - ulubione
Odpowiedź MF na pismo ws. likwidacji WIBOR
Dostęp zablokowany
23.07.24
gwiazda - ulubione

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyła się w Ministerstwie Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na konferencji nie przesądzono, jakie typy podmiotów mogą pozyskiwać finansowanie społecznościowe, ale strona rządowa stoi na stanowisku, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają być pozbawione takiej możliwości. W ten sposób państwo polskie nie skorzystałoby z opcji narodowej przewidzianej w rozporządzeniu 2020/1503, która umożliwia włączenie spółki z o.o. w proces pozyskiwania finansowania społecznościowego.Projektowana ustawa to pierwszy dokument formalizujący działalność crowdfundingową, która do tej pory nie miała w Polsce odpowiednich regulacji prawnych, a platformy crowdfundingowe działały głównie na podstawie ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem 2020/1503 właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu. Przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, rozporządzenie 2020/1503 dopuszcza prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym. Z możliwości tej ma zamiar skorzystać polski ustawodawca i projektowana ustawa zakłada, że ten maksymalny próg w okresie przejściowym (do 9 listopada 2023 r.) będzie wynosił 2,5 mln euro. Warunkiem braku konieczności sporządzenia prospektu będzie sporządzenie i opublikowanie dokumentu pod nazwą arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych, którego wzór stanowi Załącznik 1 do rozporządzenia 2020/1503. Dokument ten jest dokumentem zdecydowanie mniej sformalizowanym niż prospekt a ponadto nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Projektowana ustawa zakłada również podwyższenie, z dniem 10 listopada 2023 r., progu kwotowego wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro do 5 mln euro w odniesieniu do ofert publicznych „nie crowdfundingowych”. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 mln euro a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego. Ponadto docelowo* w przypadku ofert publicznych mieszczących się w widełkach 100 tyś. euro – 5 mln euro dokonywanych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w projekcie ustawy przewidziany jest w miejsce obowiązku sporządzenia i opublikowania dokumentu ofertowego (oferty do 1 mln euro) lub memorandum informacyjnego (oferty pomiędzy 1 mln euro – 5 mln euro) obowiązek sporządzenia i publikacji arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Ta ostatnia zmiana będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień, gdyż na wspomnianej konferencji pojawiły się głosy co do trudności praktycznego zastosowania takiego rozwiązania.

* w okresie od wejścia do 9 listopada 2023 r. widełki te będą wynosiły 100 tyś euro – 2,5 mln euro


Link do strony RCL znajduje się TUTAJNa podstawie analizy projektowanej ustawy Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało wykaz dokumentów wymaganych w związku z ofertą publiczną w chwili obecnej i po wejściu w życie ustawy crowdfundingowej. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Wykaz dokumentów wymaganych w związku z ofertą publiczną w chwili obecnej i po wejściu w życie ustawy crowdfundingowej
Dostęp zablokowany
23.07.24
gwiazda - ulubione

Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu