Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Listy insiderów

Rozporządzenia MAR w art. 18 nakłada na emitenta obowiązek sporządzania oraz aktualizacji listy wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych i pracujących dla emitenta. Niezależnie od powyższego oddzielne listy insiderów są zobowiązane prowadzić wszystkie podmioty, które współpracują przy zdarzeniu będącym informacją poufną  (np. kancelarie prawne, doradcy, biegli rewidenci).

Zasady prowadzenia oraz aktualizacji listy insiderów określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem lista powinna być sporządzona w formacie elektronicznym. Format elektroniczny musi zapewniać poufność oraz dokładność informacji zamieszczonych na liście, jak również dostęp do poprzednich wersji listy. Zgodnie z Preambułą Rozporządzenia 2022/1210 emitent jest zobowiązany do prowadzenia listy osób mających dostęp do poszczególnych informacji poufnych. Lista musi być podzielona na odrębne sekcje, z których każda dotyczyć będzie poszczególnych informacji poufnych. Każda sekcja powinna zawierać wyłącznie szczegółowe dane dotyczące osób mających dostęp do informacji poufnych istotnych dla tej sekcji. Wzór listy został określony w załączniku I (Wzór nr 1) Rozporządzenia 2022/1210. Podmiot prowadzący listę może również prowadzić obok listy osób mających dostęp do poszczególnych informacji poufnych, również listę wszystkich osób mających stały dostęp do wszystkich informacji poufnych. W takim przypadku szczegółowe dane osób mających stały dostęp do informacji poufnych umieszczone w sekcji dodatkowej, nie mogą znajdować się w innych sekcjach listy osób mających dostęp do określonych informacji poufnych. Wzór sekcji dodatkowej został określony w załączniku I (Wzór nr 2).

Podmioty notowane na rynku rozwoju MŚP (u nas rynek ASO prowadzony przez GPW, w tym NewConnect) mogą prowadzić jedynie listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych. W takim przypadku listy te powinny odpowiadać załącznikowi II Rozporządzenia 2022/1210. Państwa członkowskie w szczególnych przypadkach mogą jednak nałożyć obowiązek prowadzenia list insiderów przez podmioty notowane na rynku rozwoju MŚP, tak jak w przypadku emitentów notowanych na rynku regulowanym. Państwo polskie nie skorzystało z takiej możliwości. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
16.04.2014
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347
10.03.2016
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115
27.11.2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
27.03.2019
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
20.11.2019
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
20.11.2019
Cykl webinariów X FC - Upcoming changes in EU regulations
24.11.2020
Cykl webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych
16.12.2020
Cykl webinariów FC "Lista insiderów"
24.11.2021
Q&A z Konferencji „Zmiany w MAR” poprzedzającej Walne Zgromadzenie Członków SEG
27.03.2019
Q&A z IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
20.11.2020
Q&A z Cyklu webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych
16.12.2020
Q&A z Cyklu webinariów FC "Lista insiderów"
24.11.2021
Q&A - nowa lista insiderów
06.10.2021

Szybkie menu