Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Systemy sprawozdawcze

Emitenci, zarówno z rynku regulowanego jak i rynku ASO, wykonują swoje obowiązki informacyjne (podawanie informacji do publicznej wiadomości) przy wykorzystaniu dwu systemów sprawozdawczych – zarządzanego przez UKNF systemu ESPI i zarządzanego przez GPW systemu EBI.


Podstawy prawne funkcjonowania systemu ESPI określone zostały w rozporządzeniu ESPI  a szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania z tego systemu uregulowano natomiast w regulaminie ESPI. Zgodnie ze wskazanymi wyżej regulacjami system ESPI służy do przekazywania przez podmioty rynku kapitałowego nadzorowane przez KNF informacji w ramach wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej. 


Zasady funkcjonowania systemu EBI reguluje Uchwała Nr 646/2011 Zarządu GPW. System ten służy do przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.


System sprawozdawczy

Rynek regulowanyRynek ASO
ESPI

Informacje poufne

Notyfikacje insiderów

Raporty bieżące i okresowe

Notyfikacje akcjonariuszy

Akcjonariusze na WZA >5%

Informacje poufne

Notyfikacje insiderów

Notyfikacje akcjonariuszy

Akcjonariusze na WZA > 5%

EBIRaporty stosowania DPSNRaporty bieżące i okresowe

Tabela 1 - Rodzaje informacji przekazywanych systemami ESPI i EBI przez emitentów rynku regulowanego i rynku ASO


Emitenci przekazujący informacje zarówno systemem ESPI jak i EBI przystępują do tych systemów na podstawie wniosku o przydzielenie konta złożonego odpowiednio do UKNF lub GPW. Konta w systemie ESPI i EBI przypisuje się wyłącznie wskazanym we wnioskach operatorom systemu ESPI. Jednemu uczestnikowi może być przydzielone się nie więcej niż 5 kont ESPI i nie więcej niż 3 kont EBI. 
Szybkie menu