Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Wprowadzenie do obrotu

Przedmiotem obrotu na GPW mogą być jedynie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Procedurę dopuszczania do obrotu giełdowego reguluje Regulamin Giełdy i Szczegółowe Zasady Obrotu. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu na GPW podejmuje Zarząd Giełdy. Warunkami dopuszczenia jest spełnienie kumulatywnie następujących przesłanek:

  • opublikowanie prospektu, chyba że jego publikacja nie jest wymagana przepisami prawa*,
  • zbywalność instrumentów finansowych nie jest ograniczona,
  • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

W przypadku akcji, dodatkowymi warunkami dopuszczenia są:

  • odpowiednia prognozowana kapitalizacja – min. 60 mln zł (lub 15 mln euro) a w przypadku przejścia z rynku NewConnect min. 48 mln zł (lub 12 mln euro), oraz
  • odpowiednie rozproszenie akcjonariatu – w rękach drobnych akcjonariuszy jest min.  100.000 akcji o wartości 4 mln zł (lub 1 mln euro), które stanowią 15% akcji objętych wnioskiem.

Regulamin Giełdy przewiduje w stosunku do spółek, których akcje są już notowane na GPW uproszczoną procedurę dopuszczenia do obrotu:

  • akcji nowych emisji, 
  • praw poboru,
  • praw do nowych akcji (PDA),
  • akcji powstałych w wyniku podziału spółki,
  • innych niż akcje instrumentów finansowych. 

Po dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego powinny być one jeszcze wprowadzone do obrotu giełdowego przez Zarząd Giełdy. Podobnie jak przy dopuszczeniu, procedurę wprowadzania do obrotu giełdowego reguluje Regulamin Giełdy i Szczegółowe Zasady Obrotu. Uchwała Zarządu Giełdy o wprowadzeniu do obrotu jest aktem o charakterze technicznym wykonującym kierunkową decyzję zawartą w uchwale o dopuszczeniu do obrotu.


* Należy pamiętać, że Rozporządzenie Prospektowe wymaga sporządzenia, zatwierdzenia przez KNF i publikacji prospektu (obowiązek prospektowy) zarówno do oferty publicznej jak i do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Wyjątki od obowiązku prospektowego w obu tych procesach w znacznym stopniu się pokrywają, ale są też różnice.


Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie?
29.06.2021
Ustawa o ofercie publicznej
29.06.2021
Szczegółowe zasady obrotu giełdowego w systemie UTP
15.12.2020
Regulamin Giełdy
01.07.2021
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129
14.02.2017

Szybkie menu