Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
ESRS


31 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie delegowane wprowadzające pierwszy zestaw standardów ESRS. Projekt rozporządzenia i załączników do pobrania:

1. Rozporządzenie wprowadzające pierwszy zestaw ESRS-ów (link)

2. Załącznik nr I do rozporządzenia zawierający zestaw 12 standardów (link) 

3. Załącznik nr II do rozporządzenia zawierający zestaw pojęć i definicji używanych w standardach (link) 

Poza rozporządzeniem Komisja wydała dokument Q&A, który można pobrać tu (link) 

Wydane przez Komisję rozporządzenie podlega prawu kontroli przez Parlament Europejski i Radę. W najbliższych miesiącach (tzw. scrutiny period) instytucje legislacyjne UE mogą wyrazić sprzeciw wobec rozporządzenia, nie mogą jednak proponować zmian w jego treści. Dopiero po zakończeniu tego okresu rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Termin wydania rozporządzenia przez Komisję Europejską został wybrany w taki sposób, by scrutiny period minął przed końcem 2023 r. Dzięki temu rozporządzenie może zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym przed końcem roku i będzie stosowane od 1 stycznia 2024 r., tj. w odniesieniu do raportów za rok 2024 publikowanych w pierwszych miesiącach 2025 r.

Rozporządzenie wydane przez Komisję różni się w niewielkim stopniu od projektu, który był poddany publicznym konsultacjom w czerwcu 2023 r. W przypadku, gdyby w wyniku przeprowadzonego badania istotności przedsiębiorstwo ustaliło, że zagadnienia zmiany klimatu są dla niego nieistotne (a zatem nie będzie ono raportowało zgodnie ze standardem ESRS E1), wówczas w raporcie należy zawrzeć wyjaśnienie tych ustaleń. Ponadto w przypadku, gdyby w wyniku przeprowadzonego badania istotności przedsiębiorstwo ustaliło, że nieistotne dla niego są dane, które służą uczestnikom rynku finansowego do wykonywania ich obowiązków informacyjnych (wynikających z rozporządzeń SFDR, BMR i CRR), wówczas nie może poprostu pominąć takich danych, lecz musi zawrzeć stwierdzenie, że są one nieistotne (not material).

Rozporządzenie ESRS wraz z aneksami w polskiej wersji językowej znajduje się na dole strony w szufladce "Polska wersja językowa ESRS"

Poniżej znajdują się informacje na temat wcześniejszych etapów prac nad projektami standardów, które były prowadzone przez EFRAG.

9 czerwca 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia delegowanego wprowadzającego ESRS-y. Projekt rozporządzania i załączników do pobrania:

 
1. Projekt rozporządzenia wprowadzającego standardy (link)
2. Projekt aneksu I do rozporządzenia, zawierającego standardy ESRS (link)
3. Projekt aneksu II do rozporządzenia, zawierającego listę skrótów i definicji (link)

 
Opublikowany projekt opiera się na projektach ESRS-ów opracowanych przez EFRAG i przekazanych do Komisji Europejskiej w listopadzie 2022 r. W stosunku do projektu EFRAG’u Komisja zaproponowała kilka zmian:
- Wszystkie standardy tematyczne, wszystkie wymogi ujawnieniowe (Disclosure Requirements) i wszystkie punkty danych (Data Points) będą poddane badaniu istotności, tj. będą raportowane w przypadku, gdy badanie istotności wykaże, że są one istotne. Zasada ta nie dotyczy standardu ESRS 2 General Disclosures, który będzie stosowany obowiązkowo w całości przez wszystkie spółki.
- Dodatkowe okresy przejściowe (poza tymi, które zaproponował już EFRAG) dla niektórych wymogów ujawnieniowych. Część okresów przejściowych dotyczy wszystkich spółek, a część spółek mających mniej niż 750 pracowników. Wprowadzone okresy przejściowe polegają na tym, że dana grupa spółek może określonego wymogu ujawnieniowego nie stosować przez pierwszy rok lub pierwsze dwa lata.
- Status pojedynczych ujawnień został zmieniony z obowiązkowego na dobrowolny.
- Szereg drobniejszych, technicznych zmian zwiększających spójność standardów z przepisami prawa UE i ze standardami wydawanymi przez Fundację IFRS oraz standardami GRI.

Ogłoszone przez Komisję konsultacje zakończyły się 7 lipca 2023 r. Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji można przeczytać pod tym adresem. 


15 listopada 2022 r. działająca przy EFRAG Sustainability Reporting Board przyjęła zestaw 12 ostatecznych projektów standardów. Po ich przekazaniu do Komisji Europejskiej, KE wyda je w formie aktów delegowanych do 30 czerwca 2023 r.

Projekty standardów przyjęte przez Sustainability Reporting Board bazowały na projektach poddanych publicznym konsultacjom 29 kwietnia 2022 r. (wszystkie te projekty są dostępne w dalszej części strony). Zmiany wprowadzone od kwietnia do listopada 2022 r. miały trzy główne przyczyny:

- dostosowanie projektów standardów do ostatecznej treści dyrektywy CSRD uzgodnionej w czerwcu 2022 r.

- uwzględnienie uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych, które trwały do 8 sierpnia 2022 r.

- dostosowanie do powstających standardów S1 i S2 opracowywanych przez International Sustainability Standards Board

Standardy przyjęte przez Sustainability Reporting Board są dostępne w języku angielskim (po 22 listopada poniżej zamieścimy ostateczne wersje po drobnych redakcyjnych korektach EFRAG jakich dokona jeszcze przed formalnym przekazaniem do KE). Ostateczne standardy, gdy zostaną wydane w formie aktów delegowanych przez Komisję Europejską, będą ogłoszone we wszystkich językach krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Przed zapoznaniem się z projektami standardów - przekazanych przez EFRAG w dniu 22 listopada 2022 r. do Komisji Europejskiej - zachęcamy do zapoznania się z notą przewodnią

1. Standardy przekrojowe - stare wersje

ESRS 1 General Requirements (Wymagania ogólne) [link

ESRS 2 General Disclosures (Ujawnienia ogólne) [link

2. E: Środowisko naturalne - stare wersje

ESRS E1 Climate change (Zmiana klimatu) [link

ESRS E2 Pollution (Zanieczyszczenie) [link

ESRS E3 Water and Marine Resources (Woda i zasoby morskie) [link

ESRS E4 Biodiversity and ecosystems (Bioróżnorodność i ekosystemy) [link

ESRS E5 Resource use and circular economy (Korzystanie z zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym) [link

3. S: ludzie i społeczeństwo - stare wersje

ESRS S1 Own workforce (Zatrudnienie) [link

ESRS S2 Workers in the value chain (Pracownicy w łańcuchu wartości) [link

ESRS S3 Affected communities (Prawa członków społeczności) [link

ESRS S4 Consumers and end-users (Konsumenci i użytkownicy końcowi) [link

4. G: ład zarządczy - stare wersje

ESRS G1 Business conduct (Praktyki biznesowe) [link


Zachęcamy także do zapoznania się z dodatkowymi dokumentami towarzyszącymi pierwszemu pakietowi projektów ESRS przekazanych do KE [link].

Poniżej opublikowany jest zestaw projektów ESRS, czyli europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju przedstawiony przez EFRAG (Europejską Radę ds. Sprawozdawczości Finansowej) do publicznych konsultacji w dniu 29 kwietnia 2022 r. Projekty zostały opracowane przez PTF-ESRS (zespół roboczy ds. opracowania projektów europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju), który przekazał efekty swoich prac SR TEG (Sustainability Reporting Technical Expert Group, Techniczna Grupa Ekspertów ds. Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju) i SR Board (Sustainability Reporting Board - Rada ds. Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju).

Konsultacje projektów standardów są zaplanowane do dnia 8 sierpnia 2022 r. Po tej dacie SR TEG dokona stosownych zmian w projektach, a SR Board zatwierdzi je i przekaże do Komisji Europejskiej w celu wydania w formie aktów delegowanych uzupełniających dyrektywę CSRD. Konsultacje są publiczne i można w nich wziąć udział zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie EFRAG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wzięło udział w konsultacjach prowadzonych przez EFRAG. List przewodni do odpowiedzi udzielonej przez SEG oraz treść udzielonej odpowiedzi w ramach konsultacji dostępne są poniżej (w sekcji Stanowiska i opinie). W konsultacjach wzięła udział także organizacja EuropeanIssuers, której SEG jest członkiem. Pełna odpowiedź EuropeanIssuers w ramach konsultacji dostępna jest na stronie organizacji


Przed lekturą projektów standardów zachęcamy do zapoznania się z notą przewodnią


1. Standardy przekrojowe - stare wersje

ESRS 1 General Principles (Zasady ogólne) [link]

ESRS 2 General, strategy, governance and materiality assessment disclosure requirements (Ujawnienia ogólne, dotyczące strategii, ładu zarządczego i oceny istotności) [link]


2. E: środowisko naturalne - stare wersje

ESRS E1 Climate change (Zmiana klimatu) [link]

ESRS E2 Pollution (Zanieczyszczenie) [link]

ESRS E3 Water and Marine Resources (Woda i zasoby morskie) [link]

ESRS E4 Biodiversity and ecosystems (Bioróżnorodność i ekosystemy) [link]

ESRS E5 Resource use and circular economy (Korzystanie z zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym) [link]


3. S: ludzie i społeczeństwo - stare wersje

ESRS S1 Own workforce (Właśni pracownicy) [link]

ESRS S2 Workers in the value chain (Pracownicy w łańcuchu wartości) [link]

ESRS S3 Affected communities (Dotknięte społeczności) [link]

ESRS S4 Consumers and end-users (Konsumenci i użytkownicy końcowi) [link]


4. G: ład zarządczy - stare wersje

ESRS G1 Governance, risk management and internal control (Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny) [link]

ESRS G2 Business conduct (Praktyki biznesowe) [link]


List przewodni do odpowiedzi udzielonej przez SEG - konsultacje EFRAG ws. ESRS
16.08.2022
Treść odpowiedzi udzielonej przez SEG - konsultacje EFRAG ws. ESRS
16.08.2022
Projekt rozporządzenia wprowadzającego standardy
09.06.2023
Projekt aneksu I do rozporządzenia, zawierającego standardy ESRS
09.06.2023
Projekt aneksu II do rozporządzenia, zawierającego listę skrótów i definicji
09.06.2023
Rozporządzenie ws. ESRS_wersja PL
03.08.2023
Załącznik 1_wersja PL
03.08.2023
Załącznik 2_wersja PL
03.08.2023
Tabela SEG z uwagami do PL wersji ESRS
03.08.2023

Szybkie menu