Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Rozporządzenie w sprawie taksonomii

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycji, tzw. Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii: rozporządzenie to zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 18 czerwca 2020 r. Po raz pierwszy objęte obowiązkiem spółki muszą raportować informacje dot. Taksonomii w raporcie rocznym publikowanym w roku 2022, czyli dotyczącym roku 2021. Obowiązkiem objęte są spółki, które podlegają obowiązkowi raportowania informacji niefinansowych. W przyszłości, po wejściu w życie Dyrektywy CSRD, obowiązek będzie dotyczył wszystkich spółek raportujących informacje na temat zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe wymogi co należy raportować zawarte są w Akcie Delegowanym do art. 8 Taksonomii. Ostateczne brzmienie tej regulacji dostępne jest  tutaj


Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z 6 lipca 2021 r. precyzuje obowiązki sprawozdawcze dot. Taksonomii, które są określone w art. 8 Rozporządzenia 2020/852. W skrócie jest ono nazywane Aktem Delegowanym do art. 8 Taksonomii.

Treść Aktu Delegowanego do art. 8 jest dostępna TUTAJ.

Dla spółek niefinansowych najważniejsza jest treść załączników do Aktu Delegowanego:

  • W załączniku I zawarte są definicje obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx), których należy używać obliczając poszczególne wartości, które podlegają raportowaniu. Także w tym załączniku zawarte są wymogi odnośnie informacji opisowych, które powinny znaleźć się w raporcie.
  • W załączniku II znajdują się wzory tabel, których należy użyć raportując informacje dotyczące Taksonomii
  • Kolejne załączniki (III-XI) są przeznaczone dla podmiotów należących do sektora finansowego (podmioty zarządzające aktywami, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)

Ponadto dla wszystkich spółek istotne są zapisy art. 10 Aktu Delegowanego, w których sprecyzowane są terminy wejścia w życie rozporządzenia w poszczególnych zakresach.

Akt Delegowany do art. 8 powstał po wieloetapowych konsultacjach prowadzonych przez europejskie instytucje nadzorcze, w tym ESMA, oraz przez Komisję Europejską. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy powstawania Aktu Delegowanego:

  • Konsultacja ESMA ws. art. 8 Taksonomii
  • Raport końcowy ESMA ws. art. 8 Taksonomii
  • Raport końcowy EBA ws. art. 8 Taksonomii
  • Raport końcowy EIOPA ws. art. 8 Taksonomii


Szybkie menu