Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Pierwsze czytanie „warzywniaka” w Sejmie

Data publikacji: 2023-07-07

W dniu 6 lipca 2023 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („warzywniak”). Powyższy projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w „warzywniaku” w zakresie ustawy o ofercie publicznej: 

1. Trwała likwidacja obowiązku zatwierdzania przez KNF memorandum informacyjnego w przypadku ofert kroczących. Nie oznacza to likwidacji obowiązku przygotowania, publikacji i przesyłania do KNF memorandum informacyjnego. Powyższe rozwiązanie zostało wdrożone jako jedno z ułatwień w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, przy czym w obecnym stanie prawnym ma jedynie charakter czasowy

2. Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym, jeżeli prospekt nie będzie zawierał wszystkich informacji wymaganych przez przepisy prawa (Rozporządzenie prospektowe wraz z aktami delegowanymi), to będzie to brak formalny i zgodnie z KPA UKNF będzie mogła wezwać do jego usunięcia przed rozpoczęciem postepowania prospektowego. W tym momencie braki w tym zakresie nie stanowią braków formalnych i są one usuwane w ramach takiego postępowania.

3. Rozszerzenie kompetencji KNF o żądanie od emitenta udzielenia informacji i wyjaśnień oraz sporządzenia kopii dokumentów i innych nośników informacji w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania z polityki wynagrodzeń.   

4. Rozszerzenie kompetencji KNF o żądanie udzielenia informacji i wyjaśnień oraz sporządzenia kopii dokumentów i innych nośników informacji od emitenta, którego papiery wartościowe były notowane na rynku regulowanym lub w ASO, jeżeli żądanie dotyczy okresu, kiedy te papiery były jeszcze notowane.

5. Rozszerzenie kompetencji KNF o żądanie udzielenia od podmiotów nienadzorowanych, będących stroną umowy, transakcji lub porozumienia z emitentem udzielenia informacji i wyjaśnień oraz sporządzenia kopii dokumentów i innych nośników informacji. Rozszerzenie to dotyczy przypadków działań nadzorczych związanych z wykonywaniem przez spółkę obowiązków informacyjnych, ujawnianiem i przeciwdziałaniem manipulacji oraz ujawnianiem i przeciwdziałaniem ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego obowiązku wprowadzono sankcję  - grzywna do 500 000 zł, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6. Rozszerzenie uprawnień GPW o żądanie informacji i wyjaśnień oraz sporządzenia kopii dokumentów i innych nośników informacji od biegłych rewidentów w zakresie weryfikacji obowiązków emitentów notowanych na ASO dot. publikacji informacji poufnej i prowadzenia list insiderów.

7. Wprowadzanie obowiązku notyfikacji znacznego pakietu akcji (art. 69 ustawy o ofercie)  do KNF za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przy użyciu wystandaryzowanego formularza. Projekt nie przewiduje obowiązku/możliwości wykonania powyższego obowiązku notyfikacyjnego za pomocą tego systemu teleinformatycznego do emitenta. 

8. Rozszerzenie uprawnień rewidenta do spraw szczególnych również na podmioty zależne spółki publicznej.

9. Usunięcie górnego limitu opłat pobieranych od emitentów na rzecz nadzoru prowadzonego przez KNF, który obecnie wynosi 30 tys. euro. 

10. Rozszerzenie uprawnień KNF do nakładania kar również na członków organów emitentów innych niż z emitenci akcji. W obecnych regulacjach jest to możliwe tylko w stosunku do członków organów spółek publicznych.

11. Likwidacja obligatoryjnej rozprawy administracyjnej w przypadku postępowań sankcyjnych o nałożenie kar przewidzianych w ustawie o ofercie. 

Więcej informacji o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku można znaleźć TUTAJ.

Projekt ustawy umieszczony został na stronie Sejmu pod numerem 3381.

Data aktualizacji: 2023-07-12

Szybkie menu