Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Analiza ESG spółek w Polsce - V edycja                      
          

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz EY zrealizowały V edycję projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce”. Projekt pomoże każdej badanej spółce ocenić jej poziom raportowania danych niefinansowych pod kątem spełniania nowych wymagań regulacyjnych oraz oczekiwań inwestorów.

Cel projektu

Celem było zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania na rynek danych niefinansowych ESG (E – environment; S- social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  efektywnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wspierającej osiąganie celów biznesowych.
Obecnie Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje nowelizację Ustawy o rachunkowości. Kluczową zmianą jest wprowadzenie zapisów wymagających od dużych jednostek zainteresowania publicznego raportowania danych niefinansowych. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie do 6 grudnia 2016 roku.

Zmiany dotyczą dużych jednostek zainteresowania publicznego, których średnioroczne zatrudnienie przekracza 500 osób a suma balansowa wynosi powyżej 85 mln zł lub przychody netto za sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł.

Nowe przepisy stanowią, że wskazane podmioty będą zobowiązane do ujawniania informacji niefinansowych w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Ustawa również wskazuje, w jaki sposób informacja pozafinansowa powinna być przedstawiona. Spółka będzie zobowiązana do przygotowania zwięzłego opisu modelu biznesowego. Ponadto spółki w sprawozdaniu będą zobowiązane do ujawniania informacji o kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki w omawianych obszarach.

Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” dzięki analogicznemu podejściu do raportowania danych niefinansowych, jaki prezentuje nowa Ustawa o rachunkowości, pozwala spółkom na praktyczne przygotowanie się do spełniania nowych wymagań. Szczegóły dotyczące zmian regulacyjnych znajdują się w zakładce Regulacje UE.

"Analiza ESG spółek w Polsce” to jedyny tego typu projekt w Europie badający wszystkie spółki notowane pod kątem raportowania niefinansowego. Wartością dodaną projektu jest zaangażowanie spółek poprzez udostępnienie interaktywnej platformy z indywidualnymi profilami, na których spółki mogą zadawać pytania dotyczące analizy oraz uzupełniać dane. W ten sposób spółki uczą się ujawniania danych w sposób wiarygodny dla analityków. Projekt ma charakter długofalowy, co pozwoli organizatorom i spółkom na monitorowanie efektów prowadzonych działań w zakresie podnoszenia standardów ujawniania danych ESG.

W tym roku analiza objęła wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie.

Harmonogram projektu


Konferencja "Raportowanie danych niefinansowych"

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji projektu:

Magdalena Raczek- Kołodyńska

Dyrektor Zarządzający
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  22 826 26 89 wew. 16

 e-mail: mraczek@seg.org.pl

Pytania dotyczące metodologii:

Paulina Segreto 

Project Manager
GES Global Ethical Standard
GES Poland

  68 422 12 26

 e-mail: paulina.segreto@ges-invest.com

Marcin Pitura

Dyrektor Zarządzający
GES

  68 320 06 84

  e-mail: martin.pitura@ges-invest.com

Pytania dotyczące badania jakościowego oraz raportowania danych ESG:

Robert Sroka

Szef Projektów CSR
Crido Taxand

  22 324 59 26

 e-mail:Robert.Sroka@pl.ey.com 

Aby otrzymać login i hasło do platformy należy przesłać mail na adres: paulina.segreto@ges-invest.com . Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl).

Głównym elementem projektu jest analiza ilościowa ESG.

Badanie jest prowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Analiza bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ. GES Risk Rating ocenia zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania itp.) jak również osiągnięcia, za pomocą kryteriów i podkryteriów. Wyniki analiz zastosowanej metodologii są używane przez fundusze inwestycyjne na całym świecie w codziennej pracy analitycznej. (Szacunkowa kwota aktywów, którymi zarządzają klienci GES, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi około 700 miliardów Euro. Obecnie  ponad 4500 firm zostało przeanalizowanych przez firmę GES, w tym spółki notowane na MSCI Word, MSCI Emerging Markets, FTSE All World.)

Podstawowym źródłem w analizie GES Risk Rating jest Raport Roczny, inne oficjalne dokumenty oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line.

Analiza GES Risk Rating przedstawia zarówno ocenę ryzyka danej firmy jak również ogólne ryzyko gałęzi przemysłu, w ramach której firma operuje.


Ryzyko branżowe wiąże się z ogólnymi cechami charakterystycznymi związanymi z zarządzaniem środowiskiem (E) i społeczną odpowiedzialnością (S) dla danej gałęzi przemysłu.


Firma, która znajduje się w grupie wysokiego ryzyka powinna zwrócić szczególną uwagę na wynikające z tego faktu implikacje, bardziej istotne niż w przypadku firm pochodzących z grupy niskiego ryzyka. Zatem kryteria oceny są dobierane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami środowiskowymi i społecznymi dla danej branży. Zagadnienia związane z ładem korporacyjnym są jednolite dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Opis modelu GES Risk RatingCo to jest GES Risk Rating?

Analiza GES Risk Rating polega na ocenie systemu zarządzania środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Analiza opiera się na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania (UN PRI). GES Risk Rating ocenia zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania, itp.) jak również osiągnięcia za pomocą kryteriów i podkryteriów. W tabeli poniżej przedstawiono krótki przegląd kryteriów.Sposób wykorzystania

Analiza GES Risk Rating może być wykorzystana do identyfikacji firm, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju, jak również do wyłonienia tych, które mogą i/lub powinny je spełniać oraz tych, które je w najwyższym stopniu spełniają. Dzięki temu analiza GES Risk Rating może stanowić podstawę przy podejmowaniu decyzji finansowych, takich jak tworzenie portfoliów inwestycyjnych, jak również aktywne zaangażowanie w dialog z firmami niespełniającymi wyżej wymienionych wymogów.

Raportowanie

Analiza GES Risk Rating wskazuje na zdolność firm do radzenia sobie ze specyficznym ryzykiem danej gałęzi przemysłu, które dotyczy jej działalności biznesowej oraz pokazuje w jakim stopniu firma przestrzega międzynarodowe normy i procedury. Analiza GES Risk Rating przedstawia zarówno ocenę ryzyka danej firmy jak również ogólne ryzyko gałęzi przemysłu, w ramach której firma operuje.

Zarys

Analiza GES Risk Rating opiera się na zasadzie, że ryzyko środowiskowe, społeczne i korporacyjne może być minimalizowane poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.
Zastosowano tu klasyczną metodę Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. GES Risk Rating obejmuje analizę wpływu, ryzyka i możliwości przedsiębiorstw i wychodzi daleko poza ramy prawa i przepisów.

Źródła i jakość informacji

Podstawowym źródłem analizy GES Risk Rating jest Raport Roczny, inne oficjalne dokumenty oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz  dostawców informacji publikowanych on-line.

Firma oceniana jest na podstawie jakości podanej przez nią informacji, co przedstawiono poniżej. Jeżeli analityk uzna, że informacja nie jest wiarygodna i szczegółowa może to mieć wpływ na ocenę firmy.

Ryzyko branżowe i dobór kryteriów

Analiza GES Risk Rating przedstawia zarówno ocenę ryzyka danej firmy jak również ogólne ryzyko gałęzi przemysłu, w ramach której firma operuje. Ryzyko branżowe wiąże się z ogólnymi cechami charakterystycznymi związanymi z ochroną środowiska (E) i społeczną odpowiedzialnością (S) dla danej gałęzi przemysłu. Firma, która znajduje się w grupie wysokiego ryzyka powinna zwrócić szczególną uwagę na wynikające z tego faktu problemy, dużo większą niż firma pochodząca z grupy niskiego ryzyka. Zatem kryteria oceny są dobierane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami środowiskowymi i społecznymi dla danej branży. Zagadnienia związane z ładem korporacyjnym są jednolite dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Skala oceny

Firmy otrzymują ocenę (od Aa do Cc) w ramach poszczególnych obszarów: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Wielkie litery (A-C) wskazują na ogólny poziom ryzyka w branży firmy. Natomiast małe litery wskazują na poziom ryzyka dla poszczególnych firm, na podstawie ich przygotowania i wyników. Łączna ocena pokazuje umiejętność przeciwdziałania skutkom ogólnego ryzyka, które wiąże się z typem prowadzonej działalności oraz umiejętność przestrzegania międzynarodowych norm i procedur.

Łączny wynik analizy GES Risk Rating jest sumą poszczególnych kryteriów (które opierają się na podkryteriach)
 • 0 punktów: Brak informacji lub całkowite niepowodzenie
 • 0,5 lub 0,33: wskazówki na istnienie strategii firmy
 • 1 lub 0,67: rozbudowana polityka firmy
 • 1,5 lub 1: polityka + program lub polityka + system zarządzania
 • 2 lub 1,33: polityka + program + system zarządzania
 • 2,5 lub 1,67: Ocena postępu
 • 3 lub 2: Mechanizm zewnętrznej weryfikacji

  Punktacja w analizie GES Risk Rating jest średnią poszczególnych kryteriów (które z kolei opierają się na podkryteriach). Wszystkie kryteria i podkryteria mają przypisaną określoną wartość.

  Podsumowanie

  Analityk podsumowuje zebrane dane i wnioski w formie krótkich tekstów. Taki dwu lub trzy zdaniowy tekst opisuje jak firma radzi sobie z najważniejszym ryzykiem w

  Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2014/95/UE do 6 grudnia Polska ma czas na wdrożenie przepisów wprowadzających obowiązek raportowania danych niefinansowych. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat proponowanych zapisów w nowej Ustawie o rachunkowości dotyczących raportowania danych niefinansowych.
  Udział w projekcie jest dla spółek na wszystkich etapach bezpłatny

  Tak jak w poprzednich edycjach projektu została udostępniona specjalna platforma internatowa GES z indywidualnym profilem każdej spółki. Od 1 pażdziernika 2016 każda firma będzie mogła w indywidualnym profilu zapoznać się z dokładnymi wynikami analizy raportowania danych ESG oraz zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny. Spółki mają możliwość uzupełnienia danych o ile nie są one tajemnicą firmy oraz są ujawnione na jej stronie internetowej bądź w innych ogólnie dostępnych materiałach. Po zalogowaniu firma ma również dostęp do benchmarków ogólnych oraz branżowych. 

  Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2016 roku były notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

  Indywidualne dane dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom

  Aby otrzymać login i hasło do platformy należy przesłać mail na adres:paulina.segreto@ges-invest.com . Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl).

  Kontakt

  Pytania dotyczące organizacji projektu:

  Magdalena Raczek - Kołodyńska

  Dyrektor Zarządzajacy
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

    22 826 26 89 wew. 16

   e-mail: mraczek@seg.org.pl

  Pytania dotyczące raportowania danych ESG:

  Robert Sroka

  Manager
  EY

    +48 22 557 7214

   e-mail: Robert.Sroka@pl.ey.com 

  Pytania dotyczące metodologii:

  Paulina Segreto

  Project Manager
  GES Global Ethical Standard
  GES Poland

    68 422 13 26

   e-mail:paulina.segreto@gesinternational.com

  Marcin Pitura

  Dyrektor Zarządzający
  GES Poland

    68 320 06 84

    e-mail: martin.pitura@ges-invest.com

  Patroni Honorowi 

   


                           

  Organizatorzy


                                                      

  Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 212 000. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”.
  EY ma biura w ponad 150 krajach dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma około 2500 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.
  EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 14 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.
  Jednym ze społecznych zobowiązań EY jest też innowacyjny projekt z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu o nazwie Sprawne Państwo. Jest to program mający na celu podniesienie efektywności i polepszenie skuteczności działania administracji publicznej w Polsce.
  Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

  GES (www.ges-invest.com) to firma założona w 1992 roku, która jest liderem na rynku północnoeuropejskim w dziedzinie badań i usług z zakresu Odpowiedzialnych Inwestycji. Analizy firmy opierają się na międzynarodowych normach dotyczących środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Szacunkowa kwota aktywów, którymi zarządzają klienci, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi 1 bilion euro.

  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących blisko 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

  W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej uwzględnianie danych niefinansowych przez inwestorów w procesie inwestycyjnym już teraz jest standardem. Stąd coraz więcej spółek decyduje się na publikacje raportów z danymi niefinansowymi lub raportów zintegrowanych, czyli takich w których znajdują się dane finansowe i niefinansowe.

  Kluczowym wyzwaniem w przygotowaniu tego typu raportów jest identyfikacja istotnych wskaźników niefinansowych a przede wszystkim pokazanie, jak wskaźniki niefinansowe, będące rezultatem działań spółki w tych obszarach, wpływają na jej wartość.

  Jak wynika z badania EY „Raport EY Tomorrow’s Investment Rules 2.0, 2015” ponad 70% inwestorów postrzega raporty zintegrowane, czyli takie, w których znajdują się informacje finansowe i niefinansowe za istotne lub kluczowe do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

  Badanie zostało przeprowadzone wśród 211 inwestorów instytucjonalnych z których ponad 70% zrządza aktywami o wartości powyżej 10 miliardów dolarów.

  W 2015 w porównaniu do roku 2014 odsetek inwestorów postrzegających raporty zintegrowane jako kluczowe źródło informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej wzrósł o 10%.

  Warto zauważyć, że o 50% wzrosła liczba inwestorów, zdaniem których dane niefinansowe są istotne bez względu na branżę i obecnie wynosi ponad 61%.


  Ostatni raport Eurosif, organizacji zajmującej się analizą rynku odpowiedzialnych inwestycji, wskazuje, że inwestorzy w Europie najczęściej stosują strategię wykluczenia z portfela inwestycyjnego spółek z branż, które nie spełniają podstawowych kryteriów etycznych. Jednak dynamicznie rośnie wartość aktywów zarządzanych zgodnie ze strategią integracji ESG. Skrót ESG składa się z pierwszych liter angielskich słów: środowisko (E – environment), społeczeństwo (E – social), ład korporacyjny (G – governance). Strategia ta polega na tym, że analitycy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej przyglądają się zarówno danym finansowym jak i niefinansowym. 


  Więcej informacji na temat odpowiedzialnego inwestowania znajduje się na stronie internetowej Eurosif (www.eurosif.org). EY Polska jest partnerem badania rynku odpowiedzialnych inwestycji w Polsce, który ukaże się w październiku bieżącego roku.

  Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem Tomorrow’s Investment Rules 2.0, w którym przedstawiono podejście inwestorów do danych niefinansowych. 

  Zapisz się do Newslettera SEG

  *
  Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
  Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

  Szybkie menu