Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Analiza ESG spółek w Polsce - VI edycja

  
            

Cel projektu
"Analiza ESG spółek w Polsce" jest projektem edukacyjnym realizowanym od 2010 roku, którego celem jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania na rynek danych niefinansowych ESG (E – environment; S- social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  efektywnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wspierającej osiąganie celów biznesowych. Zmieniona ustawa o rachunkowości, wprowadzająca w życie postanowienia unijnej dyrektywy 2014/95/UE, nakłada na niektóre jednostki zainteresowania publicznego nowe obowiązki w zakresie raportowania danych niefinansowych.

Zmiany dotyczą dużych jednostek zainteresowania publicznego, których średnioroczne zatrudnienie przekracza 500 osób a suma balansowa wynosi powyżej 85 mln zł lub przychody netto za sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł.
Nowe przepisy stanowią, że wskazane podmioty będą zobowiązane do ujawniania informacji niefinansowych w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Ustawa również wskazuje, w jaki sposób informacja niefinansowa powinna być przedstawiona. Spółka będzie zobowiązana do przygotowania zwięzłego opisu modelu biznesowego. Ponadto spółki w sprawozdaniu będą zobowiązane do ujawniania informacji o kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki w omawianych obszarach.

Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” dzięki analogicznemu podejściu do raportowania danych niefinansowych, jaki prezentuje znowelizowana Ustawa o rachunkowości, pozwala spółkom na praktyczne przygotowanie się do spełniania nowych wymagań. Szczegóły dotyczące zmian regulacyjnych znajdują się w zakładce Regulacje UE.

"Analiza ESG spółek w Polsce” to jedyny tego typu projekt w Europie badający od kilku lat spółki notowane pod kątem raportowania niefinansowego. Wartością dodaną projektu jest zaangażowanie spółek poprzez udostępnienie im indywidulanych wyników i umożliwienie prowadzenia dialogu z analitykami.  W ten sposób spółki uczą się ujawniania danych w sposób wiarygodny dla analityków. Projekt ma charakter długofalowy, co pozwoli organizatorom i spółkom na monitorowanie efektów prowadzonych działań w zakresie podnoszenia standardów ujawniania danych ESG.

W tym roku analiza objęła wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80.

Harmonogram projektu

Konferencja "Raportowanie danych niefinansowych" 

Głównym elementem projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” jest ocena raportowania spółek w obszarze niefinansowym, uwzględniającym w tej edycji czynniki środowiskowe oraz społeczne.

Badanie jest przeprowadzone w oparciu o metodę GES Risk Rating, która bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ i polega na ocenie systemów zarządzania spółek w zakresie środowiska, praw pracowniczych, etyki i przeciwdziałania korupcji, kwestii społecznych oraz praw człowieka. Za pomocą kryteriów dobieranych z uwzględnieniem ryzyk istotnych dla gałęzi przemysłu, w którym dana spółka operuje, GES Risk Rating ocenia jej stopień przygotowania i wydajność w każdym z wyżej wymienionych obszarów. Mapa kluczowych ryzyk sektorowych wykorzystywanych w GES Risk Rating została stworzona w oparciu o siatkę aspektów materialnych dla poszczególnych sektorów oraz matrycę ryzyk opublikowaną w Standardzie Informacji Niefinansowych.

Podstawowym źródłem informacji w analizie GES Risk Rating są dokumenty opublikowane na stronie internetowej spółek takie jak Raport Roczny, Raport CSR, Kodeks Etyki oraz polityki z zakresu zarządzania środowiskowego i społecznego.

W 2017, metoda GES Risk Rating została zmodyfikowana tak aby uwzględnić wytyczne zawarte w Standardzie Informacji Niefinansowych stworzonym z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania. GES Risk Rating ocenia poziom raportowania spółek w obrębie pięciu obszarów, tj. Środowiska, Praw pracowniczych, Etyki i przeciwdziałania korupcji, Kwestii społecznych oraz Praw człowieka.

Poniżej przedstawiono przegląd kryteriów w poszczególnych obszarach:

Środowisko

 • Organizacja i zarządzanie środowiskowe
 • Wymagania środowiskowe w łańcuchu dostaw
 • Zużycie energii
 • Zużycie wody
 • Emisje gazów cieplarnianych
 • Emisje gazów inne niż cieplarniane
 • Odpady niebezpieczne
 • Odpady inne niż niebezpieczne
 • Działania na rzecz ochrony i rekultywacji środowiska naturalnego
 • Uwzględnienie aspektów środowiskowych w polityce ubezpieczeniowej, kredytowej oraz inwestycyjnej
 • Produkty spełniające kryteria środowiskowe
 • Podróże służbowe
 • Transport
 • Zarządzanie ryzykiem

Prawa pracownicze

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Różnorodność
 • Związki zawodowe
 • Wynagrodzenie i godziny pracy

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

 • Zarządzanie etyką
 • Korupcja

Kwestie społeczne

 • Zaangażowanie społeczne
 • Odpowiedzialność za produkt

Prawa człowieka

 • Uwzględnienie aspektów etycznych/praw człowieka w polityce ubezpieczeniowej, kredytowej oraz inwestycyjnej
 • Personel ochrony
 • Wymagania dotyczące przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych w łańcuchu dostaw
 • Praca dzieci
 • Praca przymusowa/niewolnicza

Sposób wykorzystania:
Analiza GES Risk Rating może być wykorzystana do identyfikacji firm, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju, jak również do wyłonienia tych, które je w najwyższym stopniu spełniają. Dzięki temu analiza GES Risk Rating może stanowić podstawę przy podejmowaniu decyzji finansowych, takich jak tworzenie portfoliów inwestycyjnych, jak również aktywne zaangażowanie w dialog z firmami niespełniającymi wyżej wymienionych wymogów.

Zarys:
GES Risk Rating opiera się na zasadzie, że odpowiednie zarządzanie aspektami środowiskowymi i społecznymi może minimalizować ryzyko w tych obszarach. Konsekwentnie, w metodzie GES Risk Rating zastosowano model Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj (Plan, Do, Check, Act), który stanowi podstawę do oceny systemów wdrożonych w spółce.


Skala oceny:
W ramach każdego z kryteriów spółka otrzymuje ocenę (a-c). Ocena ‘a’ wskazuje na wysoką umiejętność spółki do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom poprzez wdrożenie odpowiednich procedur natomiast ocena ‘c’ wskazuje na brak informacji lub przygotowania firmy do radzenia sobie z potencjalnym ryzykiem w danym obszarze.
Punktacja w analizie GES Risk Rating jest średnią poszczególnych kryteriów (które z kolei opierają się na podkryteriach). Wszystkie kryteria i podkryteria mają przypisaną określoną wartość:

WartośćOcenaPoziomOpis oceny
 0 – 0.29 cNiskiBrak informacji lub niepowodzenie
0.3 – 0.74   c+Stosunkowo niskiWskazówki na istnienie polityki
0.75 – 1.19b- ŚredniRozbudowana polityka lub strategia
1.20 – 1.79b ŚredniPolityka+program lub polityka+system zarządzania
1.80 – 2.24b+Stosunkowo wysokiPolityka+program+system zarządzania
2.25 – 2.69a-Stosunkowo wysokiOcena postępu lub wyniki
2.70 - 3a WysokiZewnętrzna weryfikacja

Udział w projekcie jest dla spółek na wszystkich etapach bezpłatny

Tak jak w poprzednich edycjach projektu udostępnione będą indywidulane wyniki każdej spółki. W terminie 30.11.2017 - 22.12.2017 każda firma będzie mogła zgłosić chęć otrzymania dokładnych wyników analizy raportowania danych ESG oraz zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny. Wyniki zostaną dostarczone w ciągu 5 dni roboczych.

Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2016 roku były notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80. 

Indywidualne dane dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom.

Zgłoszenia dotyczące przeprowadzenia oceny spółek, które nie zostały objęte badaniem przyjmowane będą w terminie 30.11.2017 - 22.12.2017. Wyniki zostaną dostarczone do 31.01.2018.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować do Katarzyny Burger: katarzyna.burger@gesinternational.com. Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl)

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji projektu:

Magdalena Raczek - Kołodyńska

Dyrektor Zarządzajacy
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  22 826 26 89 wew. 16

 e-mail: mraczek@seg.org.pl

Pytania dotyczące raportowania danych ESG:

Robert Sroka

Manager
EY

  +48 22 557 7214

 e-mail: Robert.Sroka@pl.ey.com 

Pytania dotyczące badania jakościowego oraz raportowania danych ESG:

Paulina Segreto

Project Manager
GES Global Ethical Standard
GES Poland

  68 422 13 26

 e-mail:paulina.segreto@gesinternational.com

Marcin Pitura

Dyrektor Zarządzający
GES Poland

  68 320 06 84

  e-mail: martin.pitura@gesinternational.com

Organizatorzy 

Patroni Honorowi 
                                

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 212 000. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”
EY ma biura w ponad 150 krajach dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma około 2500 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.
EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 14 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.
Jednym ze społecznych zobowiązań EY jest też innowacyjny projekt z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu o nazwie Sprawne Państwo. Jest to program mający na celu podniesienie efektywności i polepszenie skuteczności działania administracji publicznej w Polsce.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na http://www.ey.com/pl

GES (www.ges-invest.com) to firma założona w 1992 roku, która jest liderem na rynku północnoeuropejskim w dziedzinie badań i usług z zakresu Odpowiedzialnych Inwestycji. Analizy firmy opierają się na międzynarodowych normach dotyczących środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Szacunkowa kwota aktywów, którymi zarządzają klienci, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi 1 bilion euro.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących blisko 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji projektu:

Magdalena Raczek- Kołodyńska

Dyrektor Zarządzający 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

  22 826 26 89 wew. 16

 e-mail: mraczek@seg.org.pl


Pytania dotyczące raportowania danych ESG:

Robert Sroka

Manager
EY

  22 557 72 14

 e-mail: robert.sroka@pl.ey.com


Pytania dotyczące metodologii:

Paulina Segreto

Project Manager
GES Global Ethical Standard
GES Poland


  68 422 12 26

 e-mail: paulina.segreto@ges-invest.com

Marcin Pitura

Dyrektor Zarządzający
GES

  68 320 06 84

  e-mail: martin.pitura@ges-invest.com

Aby otrzymać login i hasło do platformy należy przesłać mail na adres: katarzyna.burger@gesinternational.com. Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl).

Zapisz się do Newslettera SEG

*
Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

Szybkie menu