Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (e-sprawozdania finansowe)

OBOWIĄZUJE

Od 1 października 2018 r. jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązani się do sporządzania i przekazywania ustrukturyzowanych e-sprawozdań finansowych. Zmiana ta wynika przede wszystkim z uchwalonej 26 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

najważniejsze zmiany w przekazywaniu sprawozdań finansowych

Podmioty, które sporządzają sprawozdania zgodnie z polskimi standardami rachunkowości muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej i formacie, które są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Sprawozdanie finansowe trzeba sporządzić w formie elektronicznej w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, a zatwierdzić w ciągu 6 miesięcy do tego dnia. Sprawozdanie finansowe podpisuje, tak jak dotychczas, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a w przypadku organu wieloosobowego - wszyscy członkowie tego organu. Zmiana natomiast nastąpiła w sposobie podpisywania sprawozdania, w związku z przejściem z podpisu odręcznego na podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny może zostać dokonany na dwa sposoby: 

  • poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny;
  • poprzez podpis zaufany (platforma ePUAP).

Do KRS w nowym formacie przekazuje się roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały bądź postanowienie organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności. 

komunikat knf  

22 marca 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowego sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, Z komunikatem można zapoznać się tutaj.  

felieton w parkiecie

Zachęcamy do przeczytania felietonu prezesa Kachniewskiego, w którym zwraca on uwagę na problem finansowej informacji poufnej, w związku z nowym sposobem przekazywania i podpisywania sprawozdań finansowych.  

stanowisko mf i uknf w sprawie formatu publikacji raportów śródrocznych

W związku z rozbieżnościami co do formy sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych SEG uzyskał oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, które zostało potwierdzone przez UKNF. Stanowiska te opierają się na interpretacji ustawy o rachunkowości i rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sporządza się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Stanowisko powyższe wskazuje, że ustawa o rachunkowości wymaga, aby sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do KRS sporządzane były w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF (nie dotyczy to jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR). Zgodnie natomiast z rozporządzeniem o raportach bieżących i okresowych skrócone sprawozdania finansowe, będące składnikami kwartalnych i półrocznych raportów oraz skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych raportów, sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości mającymi zastosowanie przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego emitenta. 

Z powyższych regulacji wynika zatem, że emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym stosujący polskie standardy rachunkowości, wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, są zobowiązani do sporządzenia swoich sprawozdań śródrocznych w strukturze logicznej i formacie, zgodnej ze schematem opublikowanym w BIP MF.

Pismo UKNF

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Więcej informacji wkrótce.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu