Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiana ustawy o rachunkowości - raportowanie informacji niefinansowych

OBOWIĄZUJE

Celem nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

29/12/2016 PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ

Dnia 29 grudnia 2016r. podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ustawy.

Ustawa o rachunkowości

niewiążące wytyczne ke w sprawie raportowania niefinansowego

27 lutego 2017 r. SEG przekazał Komisji Europejskiej uwagi do dokumentu roboczego dotyczącego „Niewiążących wytycznych dotyczących metodologii raportowania informacji niefinansowych, w tym niefinansowych kluczowych - ogólnych i sektorowych - wskaźników wyników”. Uwagi stanowią rozwinięcie opinii przekazanych KE przez przedstawiciela SEG podczas warsztatów konsultacyjnych w dniu 16 lutego 2017 r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas warsztatów, zakończona została ostatnia tura uzgodnień założeń dokumentu z interesariuszami, a KE zapowiedziała wydanie wytycznych w I półroczu 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem do KE

Pismo do KE

odpowiedzi departamentu rachunkowości i rewizji finansowej MF na najczęściej zadawane pytania dotyczące raportowania niefinansowego

Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej na najczęściej zadawane pytania dotyczące polskich przepisów transponujących dyrektywę 2014/95/UE w sprawie raportowania niefinansowego. W zakładce znajdują się również pytania dotyczące polityki różnorodności oraz prezentacja Ministerstwa Finansów na temat powyższych kwestii. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury.

Link do strony Ministerstwa Finansów

niewiążące wytyczne kE

Komisja Europejska opublikowała niewiążące wytyczne na temat metodologii raportowania niefinansowego. Dokument powstał w wyniku niemal dwuletniego procesu konsultacyjnego, w którym aktywnie brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych reprezentujący polskich i europejskich emitentów zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE implementowaną do polskiego prawa w ustawie o rachunkowości.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

SIN opublikowany

17.10 br. Standard Informacji Niefinansowych został opublikowany. SIN umożliwia polskim spółkom wypełnianie obowiązków raportowania informacji niefinansowych, które powstały na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, implementowanej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017r., poz. 61). Co ciekawe, SIN może być stosowany zarówno przez spółki giełdowe, jak i przez inne organizacje i instytucje.

SIN można pobrać bezpłatnie zarówno ze strony Fundacji Standardów Raportowania, jak i ze strony Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

raport niefinansowy zwykłej spółki SA

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym raportem niefinansowym Zwykłej Spółki SA. stworzonym zgodnie z wytycznymi SIN.

Raport Zwykłej Spółki S.A.

Indywidualne oceny raportowania zużycia paliw i energii

W ramach analizy raportów niefinansowych opublikowanych przez spółki giełdowe za rok 2017 Narodowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z FSR i SEG przeprowadziła szczegółowe badanie poziomu ujawnień zużycia paliw i energii wśród wszystkich spółek objętych obowiązkiem raportowania. Spółki, które chciałby się zapoznać ze swoją indywidualną oceną prosimy o kontakt na adres: piotr.biernacki@standardy.org.pl. Udostępnienie indywidualnej analizy jest bezpłatne dla każdej spółki członkowskiej SEG.

Infografika statystyka raportów niefinansowych za 2017r.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundacja Standardów Raportowania stworzyły infografikę ze statystykami dotyczącymi raportów niefinansowych za 2017 r. Z infografiki dowiemy się m.in. ile spółek sporządziło raporty na temat informacji niefinansowych, czy raporty dotyczyły jednostek czy grup kapitałowych, jakie standardy wykorzystywały spółki do ich przygotowania oraz do jakich sektorów należą spółki raportujące dane niefinansowe. Infografika dostępna jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Infografika Statystyka raportów niefinansowych PL

 Infografika Statystyka raportów niefinansowych ENG

 

ankieta mf dotycząca raportowania niefinansowego

Ministerstwo Finansów przygotowało ankietę na temat raportowania niefinansowego, która skierowana jest do dwóch grup odbiorców: spółek, które raportowały dane niefinansowe za 2017r. oraz szerokorozumianej grupy użytkowników informacji niefinansowych. Odpowiedzi przyczynią się do opracowania dobrych praktyk w obszarze raportowania niefinansowego oraz przygotowania raportu na temat wdrożenia w Polsce dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych.

Zachęcamy spółki do wypełnienia ankiety na stronie Ministerstwa Finansów!

Ankieta MF

Pierwszy etap konsultacji społecznych

W związku z rozpoczętym procesem konsultacji społecznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy przedstawionego do konsultacji projektu, Stowarzyszenie przedstawiło szczegółowe uwagi do propozycji jego przepisów. Dotyczą one dwóch obszarów:

  • podstawy prawnej dla tworzenia norm środowiskowych, mających ułatwić i usprawnić proces raportowania informacji niefinansowych
  • kwestii wyłączenie sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych od obowiązku poddawania go badaniu biegłego rewidenta.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią uwag Stowarzyszenia.

Pismo SEG 5 lipca 2015 r.

 

Standard Informacji Niefinansowych

Ważnym z praktycznego punktu widzenia rozwiązaniem przewidzianym przez dyrektywę jest dopuszczenie raportowania w oparciu o zewnętrzne standardy i wytyczne. Zgodnie z zapisami dyrektywy, jednostki objęte niniejszą dyrektywą mogą opierać się na krajowych zasadach ramowych, unijnych zasadach ramowych, takich jak system ekozarządzania i audytu (EMAS), lub na międzynarodowych zasadach ramowych, takich jak np. m.in. coraz bardziej popularne wśród działających w Polsce spółek: inicjatywa ONZ Global Compact (UN Global Compact),  Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (Global Reporting Initiative).

Jest to ważne z dwóch względów. Po pierwsze spółki i grupy kapitałowe, które już dziś raportują wg jednego z uznanych systemów raportowania, nie muszą wdrażać dodatkowej sprawozdawczości.


Po drugie, spółki, dla których raportowanie np. w oparciu o najczęściej wykorzystywane wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), mogą oprzeć swoją sprawozdawczość o wypracowany na poziomie krajowym standard raportowania, rozumiany jako zbiór norm środowiskowych opracowany na podstawie istniejącej praktyki raportowania w zgodzie z implementowanymi przepisami dyrketywy niefinansowej. 

Opracowania takiego standardu zainicjowane zostało przez Fundację Standardów Raportowania i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W chwili obecnej aktywność Stowarzyszenia związana z implementacją dyrektywy ujawnia się na dwóch obszarach - jednym jest aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy, drugim zaś - prace nad Standardem Informacji Niefinansowych. Odnosząc się do ostatniej z wymienionych aktywności, Stowarzyszenie i Fundacja współpracują z zespołem przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego w ramach opracowywania norm środowiskowych korespondujących z wymogami implementowanej dyrektywy oraz istniejącą już praktyką rynkową, jak również odbywają liczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa, dążąc do zapewnienia jak najwyższego merytorycznego i formalnego poziomu opracowywanego Standardu.

 

Dalsze konsultacje projektu

Dnia 12 lipca w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia, rozbudowując i dodatkowo argumentując zgłoszone na dotychczasowym etapie konsultacji uwagi do przedmiotowego projektu.

Dnia 5 sierpnia projekt ustawy implementującej tzw. dyrektywę niefinansową został przekazany do ponownych konsultacji i uzgodnień. Stowarzyszenie przedstawiło kolejne pismo, w którym zwraca uwagę na kluczową rolę norm środowiskowych w prawidłowym stosowaniu implementowanych do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczącycych raportowania niefinansowego i potrzebę wykorzystania możliwości ich stworzenia, jaką daje prawodawca unijny. Nadto, po raz kolejny Stowarzyszenie podkreśliło potrzebę wyraźnego wyłączenia obowiązku badania przez biegłego rewidenta w odniesieniu do sprawozdań dotyczących informacji niefinansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Stowarzyszenia.

Pismo SEG 23 sierpnia 2016

 

15/12/2016 uchwalenie ustawy

Dnia 14 grudnia 2016 r. w trakcie 32. posiedzenia Sejmu zakończyło się III czytanie projektu ustawy nowelizującej ustawę o rachunkowości. Uchwalona przez Sejm dnia 15 grudnia 2016 r. ustawa została następnie skierowana do Marszałka Senatu i Prezydenta. Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek. W chwili obecnej oczekuje ona na podpis Prezydenta RP.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ustawy.

Ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości

 

 

 

Odnosząc się do przedstawionego po zamknięciu etapu prekonsultacji projektu, Stowarzyszenie, aprobując kierunkowe założenia projektu, zwróciło uwagę na klika kwestii szczegółowych, które będą miały duże przełożenie na sposób, w jaki ustawa będzie w przyszłości stosowana.

Pierwszą z nich jest kwestia norm środowiskowych, które mogłyby wyrosnąć na bazie projektowanej ustawy jako pewien szczegółowy standard stosowania przepisów dotyczących raportowania niefinansowego. Ważne w tym kontekście jest takie ukształtowanie przepisów ustawy, aby dawały one podstawę prawną dla tworzenia takich norm „miękkiego prawa”.

Drugą bardzo istotną kwestią zasługującą na szczególną uwagę w kontekście dalszych prac legislacyjnych jest potrzeba wyraźnego rozstrzygnięcia w treści przepisu czy sprawozdania dotyczące informacji niefinansowych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

1. Normy środowiskowe

Dopuszczenie raportowania w oparciu o zewnętrzne standardy i wytyczne jest rozwiązaniem przewidzianym już na poziomie implementowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dn. 22 października 2014 r., co z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych na podstawie jej przepisów jest istotne o tyle, że możliwe jest stworzenie pomocniczego krajowego standardu, spójnego z nowo wprowadzonymi przepisami, który ułatwiłby ich stosowanie.

Stowarzyszenie zwróciło w tym zakresie uwagę nie tylko na istotność projektowanych w tym względzie przepisów, ale także na potrzebę ich maksymalnego doprecyzowania, w taki sposób, aby podmioty zobowiązane do raportowania na podstawie przepisów projektowanej ustawy bez wątpliwości mogły posługiwać się normami środowiskowymi o charakterze soft law, spójnymi z odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującymi, uznanymi przez środowisko spółek krajowych, ale powstałymi poza sformalizowaną ścieżką legislacyjną.

2. Obowiązek sporządzania odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Stowarzyszenie, aprobując przyjęte w ramach swobody decyzyjnej pozostawionej krajowym prawodawcom przez legislatora unijnego założenie, że informacje niefinansowe będą raportowane w odrębnym sprawozdaniu, zwróciło uwagę na potrzebę doprecyzowania przepisów w zakresie, w jakim nie określają one czy do przedmiotowego sprawozdania odnosi się obowiązek poddania go badaniu biegłego rewidenta. Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że w sytuacji, w której przepis projektowany jest w ten sposób, że informacje niefinansowe mają być przedmiotem odrębnego sprawozdania, to nieuregulowanie kwestii podlegania takiego sprawozdania badaniu biegłego rewidenta stanowić będzie pole dla wątpliwości interpretacyjnych. Zważywszy na fakt, że ratio legis wprowadzania odrębności sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych od sprawozdania finansowego, jest wyłączenie go z zakresu badania przez biegłego rewidenta, przepis powinien wyraźnie tę kwestię regulować.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pism Stowarzyszenia wniesionych do Ministerstwa Finansów na dotychczasowym etapie prac nad projektem.

Pismo SEG 5 lipca 2016

Pismo SEG 23 sierpnia 2016

Zaproponowane w projekcie podejście do implemenacji dyrektywy opierać się ma na uwzględnieniu aktualnego stanu raportowania informacji niefinanoswych przez polskie jednostki. Zgodnie z zakresem dyrektywy w projekcie wprowadzono rozbudowane wymogi raportowania informacji niefinansowych jedynie w odeniesieniu do największych z katalogu dużych jednostek zainteresowania publicznego.

W ramach wstępnych prac analitycznych nad projektem ustawy przeprowadzone zostały prekonsultacje w obszarach, w których dyrektywa pozostawia dowolność krajom członkowskim, w których to pracach aktywny udział wzięło także Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji przyjęto elastyczne podejście do wymogu raportowania informacji niefinansowych, tj.:

  • skorzystano z opcji umożliwiającej spółkom sporządzanie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych zamiast oświadczenia w ramach sprawozdania z działalności. W takim wypadku te spółki, które już obecnie przygotowują rozbudowane raporty CSR będa mogły kontynuować tę formę sprawozdawczości;
  • ze względu na fakt, że wiele informacji niefinansowych spółki traktują jako informacje bardzo "wrażliwe" i mogące pogorszyć ich pozycję konkurencyjną, w projekcie skorzystano z opcji umożliwiającej jednostkom pominięcie w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych niektórych informacji niefinansowych z jednoczesnym wprowadzeniem obowiązku ujawnienia faktu skorzystania z tego zezwolenia;
  • nie skorzystano z opcji umożliwiającej nałożenie obowiązku weryfikacji informacji niefinansowych ze względu na wysokie koszty takiej weryfikacji i chęć uniknięcia nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią projektu.

Projekt ustawy implementującej

Termin na wdrożenie tzw. dyrektywy niefinansowej mija dnia 6 grudnia 2016 r. natomiast  przepisy krajowe niezbędne do wykonania przedmiotowej dyrektywy mają być stosowane do wszystkich wskazanych w dyrektywie jednostek w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub w ciągu roku kalendarzowego 2017.

Dyrektywa pozostawia krajom członkowskim do decyzji, czy:

  • pozwolić, aby jednostki pominęły w wyjątkowych przypadkach informacje dotyczące oczekiwanych wydarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ich ujawnienie miałoby szkodliwy wpływ na sytuację handlową jednostki;
  • pozwolić, aby jednostki mogły przedstawić informacje niefinansowe w formie odrębnego sprawozdania (kwestia formy i czasu publikacji);
  • wymagać, aby informacje niefinansowe były weryfikowane przez niezależny podmiot świadczący usługi atestacyjne. Ministerstwo Finansów wstępnie planuje, aby umożliwić maksymalną elastyczność przepisów w tym zakresie.

Projekt ustawy implementującej

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu