Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Rozporządzenie 2019/2088

Rozporządzenie reguluje obowiązki informacyjne uczestników rynku finansowego i innych instytucji finansowych w zakresie raportowania i ujawniania szeregu informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Choć nie dotyczy ono bezpośrednio większości spółek giełdowych, to instytucje finansowe, by móc wywiązać się ze swoich obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, będą musiał gromadzić szereg informacji źródłowych pochodzących ze spółek, w które inwestują.

Wypracowane wskaźniki dostępne są pod TYM linkiem. 

Od 16 kwietnia do 1 września 2020 r. europejskie instytucje nadzorcze (ESMA, EBA, EIOPA) prowadziły konsultacje regulacyjnych standardów technicznych, które będą określały szczegółową treść i metodologią obliczania wskaźników podlegających raportowaniu zgodnie z Rozporządzeniem.

W dokumencie konsultacyjnym instytucje nadzorcze zaproponowały 32 wskaźniki (16 dotyczących zagadnień zmiany klimatu i środowiska naturalnego, 6 dotyczących zagadnień pracowniczych, 7 dotyczących zagadnień praw człowieka i 3 dotyczące zagadnień przeciwdziałania korupcji i łapownictwu). Regulacyjne standardy techniczne, które podlegały konsultacji, powinny zostać wydane do dnia 30 grudnia 2020 r. Z dokumentem można zapoznać się poniżej.

Dokument konsultacyjny

W dniu 04.02.2021 r. opublikowany został wspólny raport końcowy unijnych organów nadzoru nad bankami (EBA), ubezpieczycielami (EIOPA) i rynkiem kapitałowym (ESMA) zawierający nową propozycję aktu wykonawczego (RTS) do Rozporządzenia SFDR, przewidującego obowiązek raportowania wskaźników dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji. Pobieżna analiza tego dokumentu wskazuje, iż zmianie uległa koncepcja raportowania, a konkretnie, zamiast dotychczasowych 32 wskaźników pojawił się podział na podstawowe (18 wskaźników) i dodatkowe (46 wskaźników). Zwiększenie liczby wskaźników będzie się wiązać jednak nie tyle z istotnym rozszerzeniem zakresu raportowania emitentów, co z rozszerzeniem aktywów objętych raportowaniem, w szczególności inwestycji w obligacje skarbowe. Dodatkowo nowa wersja przewiduje wdrożenie raportowania począwszy od raportów za rok 2022.

Z raportem końcowym można zapoznać się TUTAJ.


Szybkie menu