Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiana ustawy o ofercie publicznej - w zakresie dotyczącym wezwań

NIE OBOWIĄZUJE

Przedłożony przez Ministra finansów Mateusza Szczurka, projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w swoich założeniach ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, poprzez zwiększenie przejrzystości regulacji w tym zakresie oraz wzmocnienie ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Rozpoczęcie uzgodnień

Po zebraniu uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (wersja z dnia 25 kwietnia 2014 r.), przygotowanego przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 r., w Ministerstwie Finansów rozpoczął się etap uzgodnień.

W dniu 29 maja 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. przedmiotowego projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SEG, którzy podtrzymali uwagi zgłaszane wcześniej przez Stowarzyszenie.

Poniżej zestawienie uwag zgłoszonych przez poszczególne podmioty w odniesieniu do przedmiotowego projektu.

Zestawienie uwag zgłoszonych przez poszczególne podmioty

 

Uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

W uzupełnieniu spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (wersja z dnia 25 kwietnia 2014 r.), przygotowanego przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 r., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz z dnia 16 czerwca 2014 r. przekazało uwagi swoje uwagi do projektu przedmiotowej regulacji. Uwagi dotyczyły m.in. art. 66 oraz propozycji art. 89a i 89b.

Pismo SEG z dnia 03.06.2014r. zawierające uwagi do art. 66 

Załącznik do pisma z dnia 03.06.2014r.

Pismo SEG z dnia 16.06.2014r. zawierające uwagi do art. 89a i 89b 

Skierownie projektu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W pierwszym tygodniu lipca 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wersja z dnia 3 lipca 2014 r.), sporządzony na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 r, został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego Oceny Skutków Regulacji i ocenę zgodności projektu ustawy z przyjętymi założeniami  oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przedstawienie opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy z dnia 03.07.2014r.

Uzasadnienie projektu

Ocena skutków regulacji 03.07.2014r.

 

Przyjęcie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów

Dnia 30 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów zwróciło się z prośbą o rozpatrzenie projektu ustawy podczas najbliższego posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów.

W odniesieniu do projektu z dnia 3 lipca 2014 r. Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło w dniu 8 sierpnia szereg uwag.  Swoje uwagi do przedmiotowego projektu w dniu 11 sierpnia zgłosił również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W odpowiedzi na ww. pisma RCL i UKNF, w dniu 13 sierpnia Ministerstwo Finansów przedstawiło materiał uzupełniający do projektu ustawy. Po przeanalizowaniu dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, w dniach 25 i 26 sierpnia RCL oraz UKNF zgłosiły kolejne uwagi do projektu. 

Ostatecznie o uzyskaniu opinii RCL oraz UKNF w dniu 28 sierpnia 2014 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy z dnia 3 lipca 2014 r. wraz z materiałami uzupełniającymi i rekomendował go Radzie Ministrów. W protokole z posiedzenia Komitetu, w odniesieniu od uwag zgłoszonych przez RCL wskazane zostało m.in. iż projektodawca - Ministerstwo finansów - zobowiązał się uwzględnić na dalszym etapie procedowania aktu. W odniesieniu do uwag zgłoszonych przez KNF wskazano, że zostaną one przyjęte zgodnie z deklaracją projektodawcy zawartą w piśmie z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Prośba o rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów

Uwagi RCL z 08.08.2014 r.

Uwagi UKNF z 11.08.2014 r.

Materiał uzupełniający MF z dnia 13.08.2014 r. zawierający projekty aktów wykonawczych

Uwagi RCL z 26.08.2014 r.

Uwagi UKNF z 25.08.2014 r.

Odniesienie się MF do uwag RCL i UKNF 27.08.2014 r.

Protokół z posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów 28.08.2014 r.

 

Przekazanie projektu Radzie Ministrów

W dniu 23 września 2014 r. Ministerstwo Finansów wystąpiło z prośbą o rozpatrzenie projektu ustawy w wersji z dnia 9 września 2014 r. na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Przed rozpatrzeniem przez Radę Ministrów, dnia 6 października 2014 r. uwagi do przedmiotowego projektu zgłosiło jednak Ministerstwo Skarbu Państwa. 

Uwagi Ministerstwa Skarbu Państwa projektu ustawy w wersji z dnia 9 września 2014 r. dotyczyły bardzo istotnej kwestii statusu Skarbu Państwa jako akcjonariusza w spółkach notowanych na GPW oraz ewentualnych obowiązków związanych z wezwaniami w świetle nowych regulacji. 

Projekt ustawy z dnia 09.09.2014 r.

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 09.09.2014 r.

Raport z konsultacji

Projekt rozporządzenia z dnia 09.09.2014 r.

Pismo z uwagami zgłoszonymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa 06.10.2014 r.

 

Propozycje autopoprawki dotyczącej kwestii traktowania Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego 

W związku z przekazanym do konsultacji przedmiotowym projektem ustawy i zgłoszeniu w piśmie z dnia 6.10.2014 r. przez Ministerstwo Skarbu Państwa uwagi ogólnej do projektu ustawy, wskazującej na problem traktowania Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego i wynikających z tego tytułu określonych ustawą obowiązków, w dniu 24.10.2014 r. Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło alternatywne propozycje zmian legislacyjnych odnoszących się do przedmiotowego projektu ustawy.

Wariant I 
Wprowadzenie do projektu ustawy zmian polegających na dodaniu następujących przepisów:

 • w art. 69 ust.3a w brzmieniu:
  "3a. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa."
 • w art. 73 ust. 7 w brzmieniu:
  "7. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, nie powstają w przypadku przekroczenia progu 33 1/3% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w wyniku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa."
 • art. 89a w brzmieniu:
  "Art. 89a. Przepisów art. 88a oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ust. 2a  i ust. 3 oraz nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa."

Wariant II 
Niezależnie od powyższego, mając na względzie intencję  wyłączenia Skarbu Państwa od obowiązku zawiadamiania z art. 69 projektu ustawy oraz od obowiązku obowiązkowego wezwania następczego z art. 73 projektu ustawy, powstających przy pośrednim nabyciu akcji, MSP poddaje pod rozwagę zmianę wyłącznie definicji pośredniego nabycia akcji np. w następujący sposób:

"27) pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu dominującego, z wyłączeniem możliwości uzyskania w ten sposób statusu podmiotu dominującego przez Skarb Państwa, w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny;"

 

W nawiązaniu do pism Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 6.10.2014 r. oraz 24.10.2014 r., w dniu 12.12.2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało propozycję autopoprawki z prośbą o rozpatrzenie projektu na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. 

Treść autopoprawki:

W art. 1 w pkt 1 w lit. b proponowanej ustawy zmieniany pkt 27 w art. 4 otrzymuje brzmienie:
"27) pośrednim nabyciu akcji -  rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu dominującego, z wyłączeniem możliwości uzyskania w ten sposób statusu podmiotu dominującego przez Skarb Państwa, w podmiocie posiadającym akcje spółki publicznej lub w innym podmiocie będącym wobec tego podmiotu podmiotem dominującym albo nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio zależny;"

Jak zostało podkreślone przez Ministerstwo Finansów, autopoprawka ma na celu wyłączenie Skarbu Państwa z obowiązku ujawniania stanu posiadania akcji spółek publicznych oraz ogłaszania wezwania, o których mowa odpowiednio w art. 69 i art. 73 projektowanej ustawy, powstających również w przypadku pośredniego nabycia akcji spółek publicznych. Ministerstwo Finansów podzieliło także wcześniejsze stanowisko Ministerstwa Skarbu Państwa, iż rozstrzygające znaczenie w zakresie ww. autopoprawki będzie miała opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności proponowanego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej . 

Pismo Ministra Finansów z 12.11.2014 r. oraz Ministerstwa Skarbu Państwa zawierające propozycje autopoprawki z 24.11.20014 r.

 

Opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. zgodności autopoprawki z prawem UE

Odpowiadając na pismo Ministra Finansów z dnia 12.11.2014 przekazującego autopoprawkę do projektu przedmiotowej ustawy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piśmie z dnia 11.12.2014 r. poinformowało, iż zaproponowana przez MF zmiana dotyczy zagadnienia systemowego, które wymaga pogłębionych analiz. Wydanie obecnie jednoznacznej opinii MSZ w zakresie zgodności autopoprawki z prawem UE nie jest możliwe. W pierwszej kolejności konieczne jest bowiem przedstawienie przez projektodawcę szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów sprawowania kontroli przez Skarb Państwa nad spółkami publicznymi. MSZ przedstawiło cały szereg wątpliwości, które jego zdaniem wymagają szczegółowego wyjaśnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całej opinii MSZ.    

Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. zgodności autopoprawki z prawem UE 11.12.2014 r.

 

Stanowsko Ministra Skarbu Państwa ws. autopoprawki Ministra Finansów

W nawiązaniu do uwag zgłoszonych przez Ministra Spraw Zagranicznych w piśmie z dnia 11.12.2014 r., dotyczących autopoprawki Ministra Finansów odnoszącej się do kwestii traktowania Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego, dnia 12.01.2015 r. Minister Skarbu Państwa podtrzymał swoje stanowisko co do konieczności wprowadzenia wnioskowanych zmian w przedmiotowej ustawie. 

W piśmie wskazane zostało m.in. "(...) iż, Skarb Państwa nie będąc podmiotem gospodarczym, a wyjątkową osobą prawną pełniącą ważną funkcję publiczną, związaną przede wszystkim z ochroną interesu publicznego, bezpieczeństwem gospodarczym państwa oraz ochroną podmiotów o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa m.in. przed wrogim przejęciem, nie może być w świetle obowiązujących przepisów prawa zrównany z podmiotem gospodarczym. Publiczny interes Skarbu Państwa jest interesem nadrzędnym i pierwszoplanowym, z tych względów traktowanie Skarbu Państwa jako innego podmiotu działającego na rynku, mającego status podmiotów dominujących jest nieuzasadnione. (...) Działania Skarbu Państwa nie polegają na konkurowaniu z funkcjonującymi na rynku inwestorami. Chociażby z tych względów nakładanie na Skarb Państwa obowiązków informacyjnych, czy też sankcji związanych z niewykonaniem tych obowiązków nie jest niczym uzasadnione i kłóci się z ideą misji publicznej, a także uniemożliwia realizację polityki państwa, także w przypadku zagrożenia gospodarczego i konieczności podejmowania działań obronnych przed tym zagrożeniem."   

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego pisma Ministra Skarbu Państwa. 

Pismo Ministra Skarbu Państwa z 12.01.2015 r.

 

Pismo Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych ws. stanowiska Ministra Skarbu Państwa z dnia 12.01.2015

W związku z toczącymi się pracami na projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz pojawiającymi się propozycjami w zakresie uprzywilejowania niektórych akcjonariuszy w zakresie regulacji dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji oraz obowiązkowych wezwań (pismo Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 2015 r. nr MSP/DSK/3442/14) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przedłożyło na ręce Sekretarza Rady Ministrów p. Marcina Borka pismo, w którym zwróciło uwagę na klika istotnych elementów z tym związanych.

W piśmie wskazano m.in. iż:
"Równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy wobec prawa jest fundamentem funkcjonowania rynku kapitałowego i historycznie ugruntowaną od samego początku jego istnienia zasadą. Obowiązujące dotychczas przepisy jasno stanowią, że w przypadku notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych spółek wszyscy akcjonariusze mają jednakowe prawa i obowiązki, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. Pewne wyjątki dotyczą nabywania znacznych pakietów akcji, ale wiążą się one z większymi, a nie mniejszymi wymogami wobec podmiotów mogących swą dominującą pozycją w spółce narazić na szwank interesy akcjonariuszy mniejszościowych. 

Takie uregulowania istnieją nie tylko w Polsce, ale na każdym cywilizowanym rynku papierów wartościowych, w szczególności w krajach UE, gdyż wymaga tego Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego Rady  z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie ofert przejęcia.
 
Z tego też względu ewentualne uprzywilejowanie jakiegokolwiek podmiotu w tym obszarze byłoby:
-sprzeczne z przyjętymi na rynku standardami i bezprecedensową próbą istotnego ograniczenia ochrony akcjonariuszy mniejszościowych,
-przykładem nierówności podmiotów wobec prawa i dramatycznym obniżeniem standardów regulacyjnych do poziomu nieakceptowanego wśród rozwiniętych rynków Unii Europejskiej, co w efekcie spowodowałoby obniżenie zaufania do rynku, spadek wycen i radykalnie osłabiło zainteresowanie inwestorów inwestycjami na polskim rynku kapitałowym."
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego pisma Stowarzyszenia.
 
 
Wycofanie autopoprawki dotyczącej kwestii traktowania Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego
 
W odpowiedzi na liczne głosy przedstawicieli rynku, w tym m.in. pismo Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 12.01.2015 r., Ministerstwo Finansów postanowiło wycofać się z zaproponowanej wcześniej autopoprawki dotyczącej kwestii traktowania Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego i zwróciło się z prośbą o rozpatrzenie projektu przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem zapisów dotyczących autopoprawki, na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.
 
Ministerstwo Finansów wyraziło jednocześnie gotowość włączenia postulowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa zmian regulacyjnych w zakresie statusu prawnego uczestnictwa Skarbu Państwa w obrocie na rynku kapitałowym do rozważenia w trakcie innego prowadzonego obecnie przez Ministerstwo Finansów procesu legislacyjnego - mianowicie projektem kolejnej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, która ma na celu wdrożenie dyrektywy 2013/50/UE z dnia 22 października 2013r. zmieniającego dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE.   
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Ministerstwa Finansów.
 
 
Podtrzymanie uwag przez Ministerstwo Skarbu Państwa
 
Przyjmując do wiadomości pismo Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące wycofania autopoprawki do przedmiotowego projektu, Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymało swój wcześniejszy wniosek o uwzględnienie zmiany postulowanej przez MSP
w piśmie z dnia 24 października 2014 r., w najwcześniejszym możliwym procesie legislacyjnym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Skarbu Państwa podkreśliło przy tym,
iż proponowana wcześniej zmiana jest istotna dla bezpieczeństwa zarządzania aktywami Skarbu Państwa, stąd potrzeba jak najszybszego wprowadzenia jej w życie. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Ministerstwa Skarbu Państwa.
 
 
Odroczenie rozpatrzenia projektu przez Radę Ministrów
 
Dnia 18 lutego br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o odroczeniu rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie w dalszym ciągu na bieżąco monitorować prace nad ww. regulacjami. 
 
 
Wycofanie wniosku przez MSP
W związku z wycofaniem przez Ministerstwo Finansów autopoprawki dotyczącej kwestii traktowania Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego oraz uwzględnienie przedmiotowej kwestii w procesie legislacyjnym ujętym w pozycji UC 114 (dotyczącej zmiany ustawy o ofercie publicznej  w zakresie dostosowania przepisów krajowych do postanowień dyrektywy Transparency), MSP postanowiło wycofać swój wcześniejszy wniosek o procedowanie powyższej zmiany w procesie legislacyjnym będącym aktualnie na etapie rozpatrywania przez Radę Ministrów. 
 
 
Zwrot Projektu Ministrowi Finansów
 
W związku z zakończeniem prac Sejmu VII kadencji, Sekretarz Rady Ministrów dnia 5 listopada br. zwrócił Ministrowi Finansów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej. W związku z powyższym, prace nad przedmiotowym Projektem najprawdopodobniej nie będą kontynuowane.

Poniżej pismo przewodnie zwracające Projekt ustawy Ministrowi Finansów.
 
 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą
w środowisku emitentów na bieżąco monitoruje przebieg prac nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Po przekazaniu przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów tekstu projektu w wersji
z dnia 25.04.2014 r., eksperci SEG rozpoczęli pracę nad przygotowaniem pisma zawierającego uwagi do przedmiotowego projektu. 
 
Poniżej uwagi zgłoszone przez SEG w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w wersji z dnia 25.04.2014 r.
 
Rządowe Centrum Legislacji przekazało w dniu 28 kwietnia 2014 r., sporządzony we współpracy z Ministerstwem Finansów i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wersja z dnia 25 kwietnia 2014 r.), przewidujący w szczególności zmiany w zakresie wezwań. Projekt regulacji przygotowany został na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2013 r.
 
W projekcie znalazły sie między innymi propozycje:
 • wprowadzenia nowej konstrukcji wezwań, poprzez ich podział na wezwania dobrowolne i obowiązkowe, 
 • upoważnienia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, o charakterze obligatoryjnym, w którym określiłby m. in. dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia wezwania,
 • wprowadzenia precyzyjnych zasad odpowiedzialności za zapłatę ceny akcji proponowanej w wezwaniu, w przypadku wezwania ogłoszonego wspólnie przez podmioty będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie albo przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej,
 • wprowadzenia regulacji, które przy ustalaniu ceny oferowanej w wezwaniu uwzględniałyby transakcje pośredniego nabycia akcji spółki publicznej,
 • zmiany przepisów odnoszących się do kwestii dematerializacji akcji, poprzez ujednolicenie progu większości, jaka wymagana jest do przeprowadzenia zarówno uchwały o dematerializacji akcji, jak i do wystąpienia przez akcjonariusza większościowego z żądaniem przymusowego wykupu akcji.

Dnia 10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra finansów Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dnia 13 grudnia 2013 r. przekazany został ostateczny tekst założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jak wskazane zostało w komunikacie Centrum Informacji Rządu, projekt ma na celu zwiększenie przejrzystości przepisów dotyczących przejmowania spółek publicznych oraz rozszerzenie zakresu ochrony uczestników rynku kapitałowego. 

W załaczeniu ostateczny tekst założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu