Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

OBOWIĄZUJE

Projekt nowego rozporządzenia powstał w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadziła zmiany w zakresie finansowania Komisji Nadzoru Finansowego. Koszty nadzoru będą finansowane bez pośrednictwa budżetu państwa, bezpośrednio z przychodów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt ten jest również konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw, która zniosła podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i pozagiełdowy.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. 

Rozporządzenie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pismem z 24 lipca 2019 r. uznało, że projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. W związku z brakiem uwag Komisji Prawniczej do projektu został on przekazany do podpisu Ministra Finansów. 

 

uwagi seg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w dniu 11 lipca 2019 r. wysłało pismo z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W przedmiotowym piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów zawarło m.in. uwagę dotyczącą tego, że współczynniki służące do obliczenia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru dla emitentów powinny uwzględniać spadki w tym obszarze rynku, zawarło zilustrowane statystki dotyczące spadku aktywności na rynku kapitałowym, jako uzasadnienie tego, że opłaty w tak trudnej sytuacji rynkowej nie mogą być niepewne i zbyt wysokie. Dodatkowo SEG dokonało analizy oraz wskazało propozycję modyfikacji Oceny Skutków Regulacji ujmując w niej konsekwencje wejścia w życie rozporządzenia w proponowanym brzmieniu. Zachęcamy do lektury pisma.

Pismo SEG do MF 11.07.2019 r.

projekt przekazany do rcl 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym został przekazany w dniu 22 listopada 2019 r. do Rządowego Centrum Legislacji w celu oceny czy projekt musi przejść prace w komisji prawniczej czy może zostać zwolniony z tego obowiązku. 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia powstał 24 czerwca 2019 r., a przekazany do konsultacji publicznych w dniu 27 czerwca 2019 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem projektu tego aktu prawnego 

Projekt z 24 czerwca 2019 r. 

System finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zakłada dwa źródła wpłat od podmiotów rynku kapitałowego:

  • opłaty jednorazowe za udzielenie przez KNF zgody, zezwolenia lub podjęcie innej czynności o podobnym charakterze, oraz
  • stałe opłaty roczne.

Udział procentowy poszczególnych grup podmiotów w pokrywaniu kosztów nadzoru netto ma być ustalany corocznie na podstawie faktycznego obciążenia nadzoru w roku poprzednim.

Koszty będą podzielone pomiędzy poniższe grupy:

  1. podmioty prowadzące rynek regulowany oraz giełdę towarowa,
  2. KDPW oraz spółki prowadzące izby rozliczeniowe i rozrachunkowe,
  3. podmioty prowadzące działalność maklerską,
  4. TFI,
  5. spółki publiczne,

Koszty nadzoru netto dzielone pomiędzy pięć grup podmiotowych nie stanowią całości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Koszty nadzoru netto to ta część kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, która nie została pokryta przez: wpłatę o wysokości 16,5% kosztów nadzoru dokonywaną przez sektor bankowy, wpłatę o wysokości 1,5% kosztów nadzoru dokonywaną przez sektor ubezpieczeniowy, łączną sumę opłat jednorazowych za niektóre czynności KNF wpłaconą w poprzednim roku  kalendarzowym, łączną sumę opłat rocznych o stałej wysokości. 

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wskazuje, iż podmioty obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru o zmiennej wysokości ponoszą koszty w wysokości zapewniającej skuteczność sprawowanego nadzoru, proporcjonalnie do wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w zakresie odpowiadającym rodzajowi ich działalności. Z przepisu tego wynika, iż grupowanie powinno następować według możliwie jednorodnego kryterium rodzajowego działalności, zaś zmienne obciążenia poszczególnych grup winny być proporcjonalne do zmiennych kosztów nadzoru, w tym sensie, że zmienne koszty nadzoru muszą być rozkładane proporcjonalnie, a nie np. poprzez obciążenie zwiększonymi kosztami nadzoru tylko jednej z grup. 

 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu