Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru

OBOWIĄZUJE

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Przedmiotowa regulacja ma za zadanie doprecyzować ustawowe uregulowania w zakresie wysokości i sposobu naliczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem i zapobiec tym samym pobieraniu przedmiotowych opłat w maksymalnej wysokości przewidywanej w ustawie.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Dnia 31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru. Mimo licznych merytorycznych uwag i zastrzeżeń, wniesionych w toku  konsultacji publicznych i uzgodnień projektu m.in. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, rozporządzenie zostało uchwalone z pominięciem zgłoszonych propozycji zmian legislacyjnych (zostały zaprezentowane w ramach materiałów dotyczących wcześniejszych kroków legislacyjnych), w treści niemalże niezmienionej w porównaniu z pierwszą wersją projektu. 

Z uwagi na sformułowanie przepisów uchwalonego Rozporządzenia w sposób na chwilę obecną uniemożliwiający spółkom samodzielne wyliczenie należności, które mają przekazać UKNF, Stowarzyszenie zwróciło się do UKNF z prośbą o udzielenie informacji doprecyzowujących, w jaki sposób zostaną spółkom przekazane dane niezbędne do dokonania wyliczeń. SEG będzie na bieżąco informować o stanowisku zajętym w tej sprawie przez Urząd.

Stowarzyszenie podjęło także dialog z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w przedmiocie ustalenia, czy i w jaki sposób zostanie przez nie zmieniona wysokość opłat uiszczanych przez spółki na ich rzecz, w związku z nowymi zasadami finansowania kosztów nadzoru. W rezultacie przeprowadzonych rozmów, KDPW zobowiązał się częściowo obniżyć pobierane przez siebie opłaty, natomiast GPW w ostatnim czasie wycofała się z podjętych wcześniej ustaleń i zgodnie z jej najnowszym stanowiskiem, nie zamierza modyfikować wysokości opłat. W związku z tym, Stowarzyszenie skierowało kolejne pismo do Giełdy, celem kontynuacji dyskusji o potrzebie odpowiedniego obniżenia opłat od emitentów. SEG będzie na bieżąco informować o wynikach prowadzonych rozmów.


Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych zapisów uchwalonego rozporządzenia. Dane niezbędne do umożliwienia spółkom wyliczenia opłat rocznych na podstawie przedstawionych niżej formuł, zostaną uzupełnione niezwłocznie po uzyskaniu ich od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.


Przedmiotowe rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniającej ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, którego celem było określenie:

 1. wysokości lub sposobu wyliczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
 2. sposobu i terminów uiszczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
 3. wielkości udziału w tych kosztach przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat.

 

Wysokość i sposób wyliczenia opłat

 

W zakresie pierwszego punktu, rozporządzenie ustala wysokość opłat jednorazowych za szereg czynności polegających na udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, zezwolenia lub podjęciu innej czynności o podobnym charakterze – enumeratywnie wyliczonych w treści rozporządzenia.

W odniesieniu do wysokości opłat rocznych, rozporządzenie w § 23 ustala algorytm, mający służyć wyliczaniu wysokości opłaty rocznej należnej od poszczególnych podmiotów przypisanych do określonych w rozporządzeniu grup (WNp). Przedstawia się on następująco:

 

 

Rozporządzenie określa również dalsze wzory służące obliczeniu poszczególnych stawek i współczynników, stanowiących składowe powyższego wzoru – stawki oznaczonej symbolem SGn oraz współczynnika korygującego oznaczonego symbolem wkGn. W pozostałym zakresie, zmienne potrzebne do wyliczenia opłaty rocznej mają być określane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego każdego roku kalendarzowego do dnia 31 sierpnia.

Jeżeli wyliczona na podstawie podanych wzorów opłata przewyższa wysokość maksymalną określoną w ustawie (w przypadku spółek publicznych – 0,01% kapitału własnego, jednak nie więcej niż równowartość w polskich złotych kwoty 30 000 euro), uiszcza się opłatę w maksymalnej wysokości określonej w ustawie.
Jeżeli wyliczona opłata  jest niższa niż minimalna określona w ustawie (w przypadku spółek publicznych – równowartość w polskich złotych kwoty 1500 euro), uiszcza się opłatę w minimalnej wysokości określonej w ustawie.

 

Opłata roczna za rok 2016

 

Opłatę roczną za rok 2016, z uwagi na fakt, iż jest to pierwszy rok obowiązywania nowych zasad, oblicza się wyjątkowo bez uwzględnienia części współczynników algorytmu zaprezentowanego powyżej.


Formuła wyliczania opłaty rocznej za rok 2016 przedstawia się następująco:

 

 

 

Sposób i termin uiszczenia opłat

 

Emitenci zgodnie z nowo uchwalonym rozporządzeniem, zobowiązani są do wniesienia opłaty rocznej do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. Wraz z dokonaniem opłaty, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej dokonania, należy przekazać UKNF deklarację o opłacie rocznej. Wzór tej deklaracji określony został w załączniku do rozporządzenia.


Terminy wnoszenia opłat jednorazowych rozporządzenie określa w § 18 – § 20. W większości przypadków jest to  14 dni od  danego zdarzenia implikującego obowiązek wniesienia opłaty.

 

Wielkość udziału w kosztach

Rozporządzenie w § 22 określa stosunek, w jakim kwota kosztów nadzoru netto obliczona przez UKNF na dany rok kalendarzowy ulega podziałowi pomiędzy poszczególne grupy podmiotów. Wartość tego udziału dla spółek publicznych ustalona została na poziomie 26% ogólnych kosztów nadzoru. W zaprezentowanej powyżej formule wyliczania opłaty rocznej wartość ta służyć ma wyliczenia stawki dla danej grupy (SGn), zgodnie z algorytmem określonym w § 23 ust. 2 Rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia wraz z załącznikiem prezentującym wzór deklaracji o opłacie rocznej.


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dalsza komunikacja z Urzędem

 

W związku z faktem, że mimo zbliżającego się terminu wiesienia opłat na pokrycie kosztów nadzoru, nadal nie zostały opublikowane zmienne konieczne do wykonania odpowiednich wyliczeń, jak również w związku z wątpliwościami co do sposobu zastosowania ustanowionych w rozporządzeniu wzorów pojawiającymi się wśród emitentów, Stowarzyszenie skierowało do UKNF kolejne pisma zawierajace prośbę o niezwłoczną publikację odpowiednich danych oraz o wyliczenie wysokości przedmiotowych opłat  w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia i przekazania w formie pisemnej każdemu zobowiązanemu wyliczonej indywidualnie wysokości opłaty.

O odpowiedzi Urzędu poinformujemy niezwłocznie.

Zapraszmy do zapoznania się z pismem Stowarzyszenia.

Pismo SEG 12.08.2016

 

Odpowiedź UKNF

 

Pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił odpowiedź na pismo SEG z dnia 12 sierpnia 2016 r., w którym Stowarzyszenie sformułowało prośbę o wsparcie emitentów w dokonaniu indywidualnych wyliczeń wysokości opłat na pokrycie kosztów nadzoru w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia oraz o możliwie wczesne opublikowanie danych niezbędnych do wyliczenia opłat.


Urząd wyjaśnił, że termin na upublicznienie danych koniecznych do wyliczenia wysokości opłaty tj. stawki dla danej grupy rozliczeniowej, upływał 31 sierpnia 2016 r. i nie było możliwe przyspieszenie publikacji odpowiedniego komunikatu. Jednocześnie, Urząd zaznaczył, że okres miesiąca, pozostający emitentom na wyliczenie wysokości opłat po opublikowaniu stawek, jest w zupełności wystarczający.


Nadto, Urząd, odwołując się do zasady samoobliczenia znanej prawu podatkowemu, wskazał, że nie dysponuje podstawą prawną pozwalającą mu dokonać indywidualnych wyliczeń dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłat, zapewniając jednocześnie, że dokonanie tych wyliczeń nie powinno nastręczać trudności.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi Urzędu oraz komunikatem z dnia 31 sierpnia 2016 r. zawierającym informacje o stawkach dla poszczególnych grup.

 

Odpowiedź UKNF

Komunikat UKNF

 

 

Komunikat KNF z 30 sierpnia 2017r.

 

W dniu 30 sierpnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został komunikat zawierający dane niezbędne do wyliczenia rocznej opłaty emitentów na rzecz KNF. 

W przypadku problemów z wyliczeniem wysokości opłaty prosimy o kontakt mailowy pod adresem: regulacje@seg.org.pl.

 

Komunikat KNF z 30 sierpnia 2017r.

wysokość stawek i współczynników w 2018r.

30 sierpnia 2018r.  opublikowany został komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zawierający dane niezbędne do wyliczenia rocznej opłaty emitentów na rzecz KNF tj. wysokości stawek i współczynników korygujących.

W 2018r. obowiązującymi dla V grupy wartościami są:

 • stawka: 0,0020 %
 • wartość współczynnika zmiany kosztów nadzoru: 113,01%
 • wartości współczynników korygujących: 0,000631 %

W przypadku problemów z wyliczeniem wysokości opłaty prosimy o kontakt mailowy pod adresem: regulacje@seg.org.pl.

 

Komunikat Przewodniczącego KNF z 30 sierpnia 2018r.

uzgodnienia i konsultacje

 

8 października br. rozpoczęły się prace uzgodnieniowe Projektu rozporządzenia w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru. W ramach uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych przedmiotowego Projektu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dokonało pogłębionej analizy proponowanej treści przepisów Rozporządzenia i zwróciło uwagę na następujący istotny problem prawny. Wedle przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i niektórych innych ustaw, obowiązkiem ponoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru obarczeni są zarówno emitenci akcji, jak i emitenci obligacji. Poza zakresem unormowania pozostaje sytuacja, w której spółka jest jednocześnie emitentem akcji i obligacji – brak odpowiedniego rozwiązania tego problemu na poziomie Rozporządzenia, doprowadzi do sytuacji, w której taka spółka będzie zobowiązana do ponoszenia podwójnych opłat z uwagi na możliwość jej zakwalifikowania do dwóch różnych grup podmiotów zobowiązanych.


Aby zapobiec tej sytuacji, Stowarzyszenie pismem z dnia 27 października br., przedstawiło wniosek o uwzględnienie w treści projektowanego Rozporządzenia odpowiedniej normy kolizyjnej, na podstawie której opłata uiszczana w związku z emisją obligacji w przypadku spółek publicznych będzie konsumowana przez opłatę uiszczaną z tytułu nadzoru sprawowanego nad emitentem.


Stowarzyszenie będzie na bieżąco śledzić i informować o przebiegu prac nad przedmiotowym Projektem rozporządzenia.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma SEG zawierającego uwagi odnoszące się do opłat od spółek publicznych emitujących obligacje.

Pismo SEG - uwagi dot. emitentów obligacji

 

Konferencja Uzgodnieniowa Projektu

 

Dnia 6 listopada 2015 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyła się Konferencja Uzgodnieniowa przedmiotowego Projektu rozporządzenia. Uczestniczący w Konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili w jej toku uwagę na szereg budzących poważne zastrzeżenia propozycji Projektu. Zastrzeżenia te dotyczyły przede wszystkim problematycznej formuły zaproponowanej w Projekcie dla wyliczania wysokości rocznej opłaty na pokrycie kosztów nadzoru. Wadliwość zaproponowanego w Projekcie algorytmu opiera się na dwóch zasadniczych problemach:

 • podmiot zobowiązany na podstawie ustawy o nadzorze do wniesienia rocznej opłaty, na dzień uchwalenia ustawy nie jest w stanie wyliczyć wysokości przedmiotowej opłaty, ponieważ nie dysponuje danymi, które należy podstawić pod niektóre zmienne w zaproponowanej formule – te mają być następczo przedstawione przez UKNF. Takie rozwiązanie jest z punktu widzenia treści upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia nie do przyjęcia;
 • zaproponowana formuła nie przewiduje w ogóle mechanizmów wpływających na ograniczenie wzrostu kosztów nadzoru rok do roku oraz zapewniających adekwatność ponoszonych przez poszczególne grupy podmiotów nadzorowanych opłat bezpośrednich na rzecz nadzoru do rzeczywistych kosztów nadzoru ponoszonych w danym roku rozliczeniowym ponoszonych przez UKNF.


Wobec podniesionych w toku Konferencji problemów, poczynione zostały następujące ustalenia:

 • Zobowiązano UKNF do przedstawienia materiałów zawierających szczegółowe dane, mające uzasadniać przyjęte w Projekcie mechanizmy wyliczeń oraz obrazować strukturę ponoszonych przez Urząd kosztów na rzecz nadzoru nad rynkiem;
 • Zwrócono się z prośbą do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych o opracowanie alternatywnych mechanizmów wyliczania wysokości opłat, uwzględniających w szczególności wynikającą z ustawy konieczność zapewnienia adekwatności opłat do rzeczywistych kosztów nadzoru
 • W nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia, zwracającego uwagę na nieuregulowaną sytuację spółek publicznych emitujących również obligacje, zwrócono się do Stowarzyszenia z prośbą o opracowanie propozycji odpowiedniego przepisu kolizyjnego.


W związku z powyższymi ustaleniami, Stowarzyszenie przedstawiło konkretne propozycje zmian legislacyjnych do Projektu rozporządzenia. Przede wszystkim opracowana została nowa formuła wyliczania opłat rocznych – SEG zaproponowało wprowadzenie do algorytmu współczynników pozwalających na oparcie wyliczeń o bieżące, zaplanowane koszty nadzoru – wynikające z założeń ustawy budżetowej. W ocenie Stowarzyszenia, przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliłoby na realizację wymogu adekwatności opłat poprzez związanie ich z bieżącymi kosztami nadzoru nad poszczególnymi grupami podmiotów zaplanowana na dany rok rozliczeniowy. Przedstawiona została także propozycja normy kolizyjnej, umożliwiającej spółkom publicznym emitującym inne niż akcje papiery wartościowe – np. obligacje - na uniknięcie konieczności ponoszenia podwójnych opłat na rzecz kosztów nadzoru z uwagi na ich kwalifikowanie się do dwóch kategorii podmiotów zobowiązanych.


Również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał materiały, mające zawierać dane uzasadniające przyjęte w Projekcie rozwiązania. Materiały te nie dostarczyły jednak danych wystarczających do faktycznej weryfikacji prawidłowości projektowanych mechanizmów wyliczeń.
Stowarzyszenie, odnosząc się do przekazanych przez UKNF materiałów, przekazało Ministerstwu Finansów kolejne pismo, wskazujące na ogólnikowość danych przedstawionych przez Urząd i konieczność podjęcia dalszej merytorycznej debaty nad Projektem.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Stowarzyszenia, zawierającego propozycje alternatywnych mechanizmów wyliczeń kosztów, treścią materiałów przedstawionych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz odnoszącego się do tych materiałów pisma Stowarzyszenia.

Pismo przewodnie SEG zawierające propozycje zmian legislacyjnych

Załącznik do pisma SEG

Materiał UKNF

Pismo SEG odnoszące się do materiałów przesłanych przez UKNF

 

Nowa wersja Projektu po pierwszym etapie uzgodnień


Po analizie uwag i propozycji przesłanych przez Stowarzyszenie oraz materiałów zaprezentowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów dnia  4 grudnia 2015 r. przekazało do ponownych konsultacji nową wersję Projektu. Jedną z niewielu uwzględnionych w przedmiotowym Projekcie uwag jest przedstawiona przez Stowarzyszenie propozycja regulacji kolizyjnej, normującej sytuację spółek publicznych emitujących obligacje.


Wobec niewielkiego zakresu zmian dokonanych w treści Projektu, mimo rozległych uwag wniesionych na dotychczasowym etapie prac legislacyjnych, Stowarzyszenie przekazało Ministerstwu kolejne pismo ponownie zwracając uwagę na ryzyka wiążące się z niedokonaniem postulowanych zmian oraz wnosząc dalsze szczegółowe zastrzeżenia do treści Projektu. Szczególną uwagę Stowarzyszenie zwróciło na przedstawione dnia 3 grudnia br. stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych, z którego wynika, że wysokość pobieranych dotychczas przez Giełdę opłat nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowane, mimo zasadniczych zmian dokonanych w systemie finansowania nadzoru. SEG, w trosce o zapewnienie sprawiedliwości i adekwatności nowych zasad ponoszenia opłat na rzecz nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w przekazanym Ministerstwu piśmie silnie zaakcentowało potrzebę uwzględnienia tej nowej okoliczności w treści projektowanego Rozporządzenia, tak, by nie narażać emitentów do ponoszenia nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów. Ponownie został wniesiony również postulat weryfikacji zaproponowanych w Projekcie mechanizmów wyliczania wysokości opłat, wraz z konkretnymi propozycjami alternatywnych formuł dla przedmiotowych wyliczeń oraz wnioskiem o przeprowadzenie kolejnej Konferencji Uzgodnieniowej.


W związku ze zbliżającym się końcem roku i koniecznością wydania przedmiotowego Rozporządzenia przed 1 stycznia 2016 r., mimo szerokich uwag i zastrzeżeń do treści Projektu z dużym prawdopodobieństwem zostanie on uchwalony w obecnym brzmieniu.


Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Projektu oraz z odnoszącymi się do jego treści uwagami Stowarzyszenia.


Nowa wersja Projektu

Pismo SEG z uwagami do nowej wersji Projektu

Załącznik do pisma SEG

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 08 października 2015 r. przekazanym w ramach uzgodnień i konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,  pismem z dnia 20 października 2015 r., przekazało uwagi do przedmiotowego Projektu.


Zgłoszone uwagi koncentrowały się wokół następujących tematów:

Metodologia wyliczenia kosztów nadzoru

W przedstawionym do konsultacji Projekcie brakuje jakichkolwiek informacji dotyczących przyjętego sposobu wyliczeń dotyczących zarówno całkowitych kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, jak i metodologii określenia poszczególnych opłat wymienionych w przedmiotowym Projekcie. Należy podkreślić, że są to kwestie fundamentalne dla dalszej dyskusji nad szczegółowymi zapisami Rozporządzenia, a konieczność ich uwzględnienia w Projekcie wynika również z przepisów Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym zawierających delegację do przyjęcia przedmiotowego Rozporządzenia.

Co więcej, Stowarzyszenie zwróciło uwagę na niezwykle istotną kwestię braku odpowiedniego uregulowania w treści Projektu problemu opłat pośrednich uiszczanych dotychczas przez uczestników rynku na rzecz GPW i KDPW. SEG podkreśliło w przedstawionych uwagach, że ograniczenie opłat ponoszonych na pokrycie kosztów nadzoru przez GPW i KDPW, musi znajdować swoje odzwierciedlenie w wysokości opłat uiszczanych na ich rzecz przez inne podmioty działające na rynku kapitałowym, poprzez odpowiednie ich obniżenie - z uwzględnieniem kwot na pokrycie kosztów nadzoru uiszczanych odtąd przez te podmioty bez pośrednictwa GPW i KDPW.

Ochrona inwestorów

Przygotowany projekt Rozporządzenia przewiduje rozwiązania niespotykane na rynku kapitałowym. Zakładają one, że im więcej środków zostanie wydatkowanych w danym roku, tym więcej środków na pokrycie kosztów nadzoru zostanie pozyskanych w roku następnym. Przyjęcie takiego rozwiązania stanowić będzie swoiste promowanie braku efektywności oraz nadmiernych kosztów, finansowanych ze środków spółek, pomniejszając tym samym ich wyniki finansowe. Jest to rozwiązanie szkodliwe również dla inwestorów, którzy zainwestowali swoje pieniądze, a których zyski z inwestycji będą pomniejszane w wyniku wzrostu kosztów nadzoru.
SEG postuluje w związku z powyższy wprowadzenie w Rozporządzeniu mechanizmów zapobiegających wzrostowi kosztów nadzoru, zapewniających kontrolę jego efektywności i weryfikacji następczej wydatkowania środków.

Brak w Projekcie mechanizmów hamujących wzrost kosztów nadzoru

Zaproponowany w Rozporządzeniu system poboru opłat ma także mechanizm przenoszący na podmioty zobowiązane skutków przekroczenia przez nadzorcę poziomu kosztów finansowanych przez poziom opłat bezpośrednich. To niezrozumiałe i nieuzasadnione rozwiązanie, które w dodatku nie ma swojego uzasadnienia w przyjętej Ustawie. Te dodatkowe opłaty nie są opłatami z tytułu nadzoru, ale są dopłatami z tytułu przekroczenia wydatków sfinansowanych opłatami w roku poprzednim. System taki jest nieuprawniony z punktu widzenia delegacji ustawowej, która nie przewidziała tego typu rozwiązań.
W ramach prowadzonych konsultacji, SEG odnośnie powyższej uwagi, będzie dążyło do uzyskania odpowiedzi na pytania:

 • Czy taka dopłata ograniczona jest limitem określonym w ustawie?
 • Dlaczego prawidłowo działające podmioty, wnoszące opłaty bezpośrednie na rzecz nadzoru są karane dodatkowymi kosztami na rzecz nadzoru z powodu wzrostu poziomu kosztów tego nadzoru?

Relacje opłat na rzecz nadzoru i zasad budżetu państwa

Proponowane w Rozporządzeniu rozwiązania dotyczące opłat bezpośrednich budzą także wątpliwości związane z funkcjonowaniem budżetu państwa i rodzą ryzyko powstania konfliktu pomiędzy ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym a ustawą budżetową.
W ramach prowadzonych konsultacji, SEG odnośnie powyższej uwagi, będzie dążyło do uzyskania odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób będą zarządzane środki wpływające z opłat bezpośrednich w relacji z budżetem państwa. Czy środki wpływające od podmiotów nadzorowanych w ciągu danego roku budżetowego będą zwracane do budżetu na koniec danego roku budżetowego?
 • W jaki sposób będą rozwiązywane ewentualne konflikty w sytuacji, gdy Nadzorca na podstawie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, na zasadach przewidzianych w treści Rozporządzenia otrzyma dane środki finansowe z tytułu opłat, a ustawa budżetowa będzie zakładać inny poziom wydatków Urzędu? Która regulacja będzie miała pierwszeństwo i co się stanie z różnicą kosztów wynikającą z dwóch różnych regulacji?


Stowarzyszenie będzie na bieżąco śledzić przebieg prac legislacyjnych nad Projektem rozporządzenia.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma SEG zawierającego uwagi do przedmiotowego Projektu.

Pismo SEG - uwagi do Projektu

Pismem z dnia 8 października 2015r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z dnia 24 września br. . Przedmiotowy projekt zawiera propozycję wysokości określonych opłat oraz szczegółowego sposobu ich wyliczania i uiszczania, a także określa szczegółowy sposób pokrywania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.


Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Projekt rozporządzenia o opłatach na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dnia 31 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Przedmiotowa ustawa dokonała zmiany systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym poprzez objęcie obowiązkiem ponoszenia kosztów nadzoru w drodze rocznych opłat wszystkich podstawowych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym.


Kluczowe dla funkcjonowania nowego systemu jest przyjęcie aktu wykonawczego, określającego wysokość opłat, które mają być pobierane od uczestników rynku kapitałowego na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy oraz sposób ich pobierania. Ewentualne nieprzyjęcie takiego aktu wykonawczego do końca 2015 r. będzie niosło ze sobą ryzyko pobierania opłat w wysokości maksymalnej określonej przez przedmiotową ustawę.


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych niezwłocznie po przyjęciu przez Sejm ostatecznej wersji Ustawy podjęło działania mające na celu zmobilzowanie Ministerstwa Finansów do jak najszybszego podjęcia prac nad przedmiotowym rozporządzeniem. Stowarzyszenie skierowało w tej sprawie do Ministra Finansów pisma, w których zwrócono uwagę na absolutną konieczność jak najrychlejszego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad rozporządzeniem, celem uchronienia uczestników rynku przed ryzykiem pobierania opłat w maksymalnej wysokości przewidywanej w ustawie.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu