Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Standard Informacji Niefinansowych (SIN)

OBOWIĄZUJE

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

17.10 br. Standard Informacji Niefinansowych został opublikowany. SIN umożliwia polskim spółkom wypełnianie obowiązków raportowania informacji niefinansowych, które powstały na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, implementowanej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017r., poz. 61). Co ciekawe, SIN może być stosowany zarówno przez spółki giełdowe, jak i przez inne organizacje i instytucje.

Standard Informacji Niefinansowych został stworzony przez zespół ekspertów posiadających doświadczenie w kwestiach raportowania informacji niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, w skład którego wchodzą: Lilianna Anam, Urszula Baranowska, Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Natalia Ćwik-Obrębowska, Joanna Dadacz, dr Jacek Dymowski, Piotr Glen, Aleksandra Janikowska, dr Mirosław Kachniewski, Jacqueline Kacprzak, Piotr Kaźmierkiewicz, Monika Kulik, Agnieszka Lechman-Filipiak, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Katarzyna Rózicka, Marek Sawicki, dr Robert Sroka, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Małgorzata Szewc.

SIN można bezpłatnie pobrać ze strony Fundacji Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (pliki znajdują się poniżej).

 

 

SIN

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5

Raport niefinansowy zwykłej spółki SA

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym raportem niefinansowym Zwykłej Spółki SA. stworzonym zgodnie z wytycznymi SIN.

Raport Zwykłej Spółki S.A.

Pierwszy etap konsultacji

 

Standard został stworzony przez grupę redakcyjną składającą się z praktyków zajmujących się tą tematyką od wielu lat. Projekt Standardu został przesłany do konsultacji do spółek członkowskich SEG, jak również został przedyskutowany z przedstawicielami działów IR w ramach VIII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG oraz w ramach zorganizowanego w tym celu panelu dyskusyjnego praktyków CSR ze spółek giełdowych. W chwili obecnej jest prowadzony dalszy proces konsultacji z instytucjami branżowymi, środowiskiem inwestorów oraz instytucjami rynku kapitałowego.

 

Dalsze konsultacje

 

W efekcie pierwszego etapu konsultacji opracowana została nowa wersja przedmiotowego Standardu, konsumująca uwagi zgłoszone na dotychczasowym etapie prac nad projektem. Nowa wersja projektu został przekazany z prośbą o opinie także do Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Związku Maklerów i Doradców, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

W ramach procesu konsultowania i uzgodnień treści SIN, w trosce o zapewnienie odpowiedniej szczegółowości i wysokiej jakości przygotowywanego opracowania, zostało ono poddane szerokim konsultacjom wśród praktyków CSR ze spółek giełdowych oraz zostało przekazane do zrecenzowania najlepszym specjalistom z zakresu rynku kapitałowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszej wersji Standardu i wyrażenia na jego temat opinii, które można przesyłać do dnia 28 września br. na adres standard@seg.org.pl

Standard Informacji Niefinansowych - projekt z 7.09.2016

Aneksy do Standardu Informacji Niefinansowych - projektu z 7.09.2016

PROJEKT STANDARDU INFORMACJI NIEFINANSOWych

 

W toku prac i konsultacji nad projektem Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) przeprowadzonych z instytucjami oraz organizacjami zrzeszającymi poszczególne grupy interesariuszy rynku kapitałowego trwających do grudnia 2016r. wypracowany został projekt, ktory przekazujemy i jednocześnie zwracamy się z prośbą o ostateczną konsultację.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją projektu i wyrażenia opinii na jego temat do dnia 8 lutego br. na adres standard@seg.org.pl

Standard Informacji Niefinansowych Projekt

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 1

Standard Infromacji Niefinansowych Aneks 2

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 3

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 4

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 5

 

W związku z faktem, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. emitenci zobowiązani będą do raportowania danych niefinansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., a nowe wymogi będą dotyczyć kilkuset spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spośród których znaczna część dotychczas nie raportowała danych niefinansowych i w konsekwencji nie posiada doświadczenia w tym zakresie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych razem z Fundacją Standardów Raportowania, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed spółkami, zainicjowały stworzenie Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), który ma stanowić zbiór wytycznych pomagających w rozpoczęciu procesu identyfikacji oraz zbierania danych niefinansowych w spółkach.


Celem powstania Standardu nie jest konkurowanie z istniejącymi wytycznymi, które są z sukcesem wykorzystywane przez spółki raportujące już dane niefinansowe, lecz stworzenie odpowiadającego polskim realiom wsparcia tych emitentów, dla których raportowanie np. w oparciu o najczęściej wykorzystywane wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), byłoby zbyt dużym wyzwaniem organizacyjnym.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów podjęło działania, mające na celu:

  • zabezpieczenie rynku przed ryzykami związanymi ze zmianą standardów raportowania niefinansowego, oraz
  • wypracowanie i utrzymanie wysokich standardów raportowania pomimo nadchodzących fundamentalnych zmian w regulacjach dotyczących raportowania niefinansowego.


Wychodząc naprzeciw ww. wyzwaniom stojącym przed spółkami Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych razem z Fundacją Standardów Raportowania zainicjowały stworzenie Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), który ma stanowić zbiór wytycznych pomagających w rozpoczęciu procesu identyfikacji oraz zbierania danych niefinansowych w spółkach. Celem powstania Standardu nie jest konkurowanie z istniejącymi wytycznymi, które są z sukcesem wykorzystywane przez raportujące już spółki, lecz stworzenie odpowiadającego polskim realiom wsparcia dla tych emitentów, dla których raportowanie np. w oparciu o najczęściej wykorzystywane wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), byłoby zbyt dużym wyzwaniem organizacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się oraz wyrażenia opinii na temat przygotowanego przez Stowarzyszenie i Fundację projektu Standardu Informacji Niefinansowych wraz z Aneksem, które wyświetlą się po kliknięciu w poniższy link.

Standard Informacji Niefinansowych

Aneks do Standardu Informacji Niefinansowych

Przyczyny powstania

Dnia 15 listopada 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych). Dyrektywa nakłada na wybranych przedsiębiorców nowe zobowiązania dotyczące publikowania sprawozdań w zakresie wykraczającym poza dotychczas publikowane informacje finansowe. Dyrektywa podlega implementacji przez państwa członkowskie, w terminie do dnia 6 grudnia 2016 r.. Jej przepisy powinny być stosowane wobec jej adresatów w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r..

Począwszy zatem od 1.01.2017 r. emitenci będą musieli gromadzić nowe informacje niezbędne do raportowania danych niefinansowych zgodnie z unijną dyrektywą 2014/95/UE. Obowiązek raportowania będzie dotyczyć przedsiębiorstw spełniających łącznie kryteria:

  • średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób (powyżej 250 osób obowiązek dotyczy w ograniczonym zakresie; „zatrudnienie” w rozumieniu dyrektywy dotyczy faktycznego świadczenia pracy, niezależnie od formy umowy)
  • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR lub przychody netto powyżej 40 mln EUR.

Oznacza to, że nowe wymogi będą dotyczyć kilkuset spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spośród których nie wszystkie mają doświadczenie w zakresie raportowania danych niefinansowych.

Standard Informacji Niefinansowych (SIN)

Aneks do Standardu Informacji Niefinansowych

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu